Curs 2017-2018NOVETAT

Publicació de les NOTES DEFINITIVES dels cursos presencials

Publicació de les NOTES DEFINITIVES de les proves lliures

 

El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), regulat per l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) (BOIB núm. 53, de 19 d’abril de 2014), estableix els requisits en matèria de llengua catalana que els docents d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears han de reunir per poder exercir la docència en aquests nivells educatius.