Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)


 

CURS 2017-2018

 

ES PREVEU QUE LA MATRÍCULA ALS CURSOS DEL FOLC S'OBRI EL MES DE GENER.

EL CALENDARI DE MATRÍCULA I DE L'OFERTA DE CURSOS ES PUBLICARÀ DURANT EL MES DE DESEMBRE EN AQUESTA PÀGINA.

CONSULTAU-LA PER CONÈIXER-NE LES NOVETATS.

 


 

El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), regulat per l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari (BOIB núm. 53, de 19 d’abril de 2014), estableix requisits en matèria de lengua catalana que els docents d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears han de reunir per poder exercir la docència en aquests nivells educatius.

El FOLC ha de «permetre adquirir i actualitzar les habilitats lingüístiques necessàries tant per a l’ensenyament de la llengua catalana en determinats nivells educatius com per a l’ensenyament en llengua catalana de les àrees curriculars corresponents a l’ensenyament no universitari» (Art. 1).