Curs 2018-2019NOVETAT

L'oferta formativa i el calendari de proves lliures del curs 2018-19 es publicaran properament

 

El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), definit per l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de marçde 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018), estableix els requisits en matèria de llengua catalana que els docents d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears han de reunir per poder exercir la docència en aquests nivells educatius.