Cursos presencials

Informació bàsica i calendari

Calendari administratiu
 • Matrícula: del 10 al 23 de gener de 2018
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 29 de gener de 2018
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 30 de gener al 2 de febrer de 2018
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 7 de febrer de 2018
 • Inici dels cursos: setmana del 12 al 16 de febrer de 2018 (segons assignatures)
 • Finalització dels cursos: setmana del 19 al 23 de març de 2018 (segons assignatures)
 • Presentació dels treballs escrits i proves orals: del 9 al 13 d’abril de 2018
 • Publicació de les notes provisionals: 16 de maig de 2018
 • Sol·licituds de revisions: del 17 al 21 de maig de 2018
 • Publicació de les notes definitives: 28 de maig de 2018
 • Recollida de certificats: a partir del 31 de maig de 2018
Assistència a classe

L’assistència a classe és un requisit indispensable per a aprovar l’assignatura i/o mòdul. En qualsevol cas l’assistència inferior al 80% del total lectiu suposarà la pèrdua del dret de ser qualificat. Les persones que no poden assistir als cursos presencials tenen l’opció dels exàmens lliures.

L’assistència als cursos presencials s’acredita mitjançant la signatura dels fulls de control de què disposen els professors. Les persones que no apareguin a la llista no poden accedir a les aules.

Important: si a causa d’una contingència sobrevinguda entre el moment de la matrícula i l’inici de les classes, la persona inscrita no pot assistir-hi, tendrà fins al dia anterior a l’inici de les sessions d’aquell grup per tramitar la sol·licitud d’anul·lació de la matrícula. Aquesta condició s’haurà d’acreditar documentalment i la sol·licitud s’haurà de presentar, amb una instància, als centres matriculadors. La competència per decidir l’anul·lació de la matrícula és de la vicerectora de docència de la Universitat de les Illes Balears.

Alumnes oients

El FOLC no preveu la figura d’alumne oient. Totes les persones que assisteixin als cursos hi han d’estar matriculades i han d’aparèixer a la llista d’inscrits del grup en qüestió.

Criteris d'avaluació

Els cursos presencials tenen tots una durada de quinze hores lectives. Els indicadors d’avaluació són l’assistència i participació a classe i la presentació i posterior defensa oral d’un treball. Per a la qualificació del treball l’avaluador tindrà en compte la correcció ortogràfica, l’adequació del tema, la presentació, la coherència i el grau d’especialització.

Per a aprovar les diferents assignatures o mòduls són imprescindibles tant l’assistència activa com la superació de la part escrita i l’oral del treball.

Concretament, els criteris d’avaluació que s’aplicaran són els que s’esmenten a continuació.

Per als cursos presencials de totes les assignatures i mòduls serà necessari:

 • Assistir a classe i participar-hi activament (35% de la nota final).
 • Fer un treball –en grup o individualment– i defensar-lo oralment. El treball s’haurà de fer fora de l'horari de classe i seguint les indicacions del professorat (65% de la nota final).

L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada apartat.

L'assignatura Didàctica de la llengua catalana, inclosa en el CCIP, també es pot impartir en línia. En aquest cas, per superar-la cal:

 • Lliurar les activitats indicades pel professor i participar en els debats proposats.
 • Superar una prova de validació final, de caràcter presencial.

 

Procediment de matrícula

La inscripció als cursos es farà, personalment, als Serveis Administratius de les seus universitàries de cada illa.

Centres de matriculació
 • A Mallorca: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma. Tel.: 971 17 24 10 / 971 17 23 26
 • A Menorca: Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12
 • A Eivissa i Formentera: Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20
Horari d’atenció administrativa

De diluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.

Calendari de matrícula dels cursos
 • Matrícula: del 10 al 23 de gener de 2018
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 29 de gener de 2018
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 30 de gener al 2 de febrer de 2018
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 7 de febrer de 2018
Requisits de matrícula
 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc.
 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent (art. 10.2).
 • Només és permesa la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els diplomats en estudis de mestre i equivalents, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.
Incompatibilitats de matrícula

És incompatible, en el decurs d’una mateixa convocatòria, la matrícula d’una mateixa assignatura i/o mòdul als cursos de formació i a les proves lliures (art. 10.4).

Documentació necessària per formalitzar la matrícula
 • Fotocòpia del document d’identitat
 • Fotocòpia compulsada (o original i còpia) dels documents següents:

- Títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989).

- Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

 • Full de matrícula correctament emplenat.
 • A més, caldrà abonar la quantitat establerta en concepte de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.
Procediment de matrícula
 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.
Nombre de places i ordre d'inscripció

Els cursos tenen un nombre limitat de places i respectaran escrupolosament l’ordre d’inscripció. És important consultar les llistes d’inscrits per comprovar el grup assignat.

Preus de matrícula

Assignatura i / o mòdul

Certificat

Cursos presencials

Proves liures

Llengua i cultura popular

CCI

75 € 30 €

Medi social i cultural

Geografia

CCIP

 75 €  30 €

Història i art

 75 €  30 €

Literatura

 75 €  30 €

Didàctica de la llengua catalana

 75 €  30 €

Seminari de tractament de llengües en el currículum

CCS

 75 €  30 €

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

 75 €  30 €

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

 75 €  30 €

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

 75 €  30 €

 

CCIP: el Certificat comprèn les quatre assignatures o mòduls.

CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Tendran una bonificació del 50% del preu de la matrícula, sempre que acreditin documentalment la situació que dona lloc a la bonificació:

a) Els subjectes passius que acreditin tenir el Carnet Jove Europeu. Han de presentar el Carnet Jove Europeu.

b) Les persones que estan en situació d’atur. Han de presentar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acredita que està inscrit com a demandant d’ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

c) Les persones recloses en un centre penitenciari. Han de presentar un certificat expedit pel centre penitenciari.

d) Les que perceben una pensió pública. Han de presentar un certificat expedit per les delegacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que acrediti la condició de pensionista.

e) Les que pertanyen a famílies nombroses. Han de presentar el títol de família nombrosa en vigor.

f) Les que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Han de presentar la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General de Dependència que acrediti un grau de discapacitat del 33 % o superior.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició de certificats

Després de la publicació de les notes definitives els inscrits en podran sol·licitar un certificat oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Posteriorment, els inscrits hauran de tramitar l’expedició del Certificat de Capacitació corresponent al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

Oferta formativa a Mallorca

Important

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula no assegura que, finalment, tothom pugui fer l’horari que apareix a l’oferta.

Els cursos s’oferiran si tenen un mínim de matrícula de 21 persones a Mallorca i de 7 a Menorca i Eivissa. Cada curs tendrà un màxim de 35 persones matriculades.

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 29 de gener de 2018, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 30 de gener i el 2 de febrer de 2018.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 7 de febrer de 2018, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització dels cursos

Tots els cursos s'impartiran a l'edifici Sa Riera (c/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma).

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Assignatura, grups i horaris

Llengua i cultura popular

Grup C1P1. Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup C1P2 Dates i horari: dimarts 13 i 20 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Assignatures, grups i horaris

Medi social i cultural

Mòdul Geografia

Grup G1P1. Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup G1P2. Dates i horari: dimarts 13 i 20 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup G1P3. Dates i horari: dimecres 14 i 21 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Mòdul Història i art

Grup H1P1. Dates i horari: dimarts 13 i 20 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup H1P2. Dates i horari: dimecres 14 i 21 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup H1P3. Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Mòdul Literatura

Grup T1P1. Dates i horari: dimecres 14 i 21 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup T1P2. Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup T1P3. Dates i horari: dimarts 13 i 20 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Didàctica de la llengua catalana

Grup D1P1 (en línia). Dates i horari: s’oferirà aquesta modalitat en funció de la demanda. En el cas de fer-se, el professorat es posarà en contacte amb els inscrits mitjançant un missatge de correu electrònic per donar-los les claus d’accés i determinar l’inici de les activitats.

Grup D1P2. Dates i horari: dijous 15 i 22 de febrer i 8, 15 i 22 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup D1P3. Dates i horari: dijous 15 i 22 de febrer i 8, 15 i 22 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

Seminaris, grups i horaris 

Llenguatge específic per a humanitats

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup SHP1. Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup SHP2. Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup SHP3. Dates i horari: dimarts 13 i 20 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup SHP4. Dates i horari: dimarts 13 i 20 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup SHP5. Dates i horari: dimecres 14 i 21 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Llenguatge específic tecnicocientífic

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup STP1. Dates i horaris: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup STP2. Dates i horari: dimecres 14 i 21 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup STP3. Dates i horari: dimarts 13 i 20 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Llenguatge jurídicoadministratiu

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup SJP1. Dates i horari: dimecres 14 i 21 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Tractament de llengües en el currículum

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI.

Grup SLP1. Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

Grup SLP2. Dates i horari: dimecres 14 i 21 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 17.30 a 20.30 h

 

Oferta formativa a Menorca

Important

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula no assegura que, finalment, tothom pugui fer l’horari que apareix a l’oferta.

Els cursos s’oferiran si tenen un mínim de matrícula de 21 persones a Mallorca i de 7 a Menorca i Eivissa. Cada curs tendrà un màxim de 35 persones matriculades.

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 29 de gener de 2018, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 30 de gener i el 2 de febrer de 2018.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 7 de febrer de 2018, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització dels cursos

Tots els cursos s'impartiran a la seu universitària de la UIB a Menorca. Can Salort (c/ Santa Rita, 11. Alaior).

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Assignatura, grup i horari

 

Llengua i cultura popular

Grup C1M1

Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Assignatures, grups i horaris

 

Medi social i cultural

Mòdul Geografia

Grup G1M1. Dates i horari: dilluns 12, 19 i 26 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 19 a 21.30 h

Mòdul Història i art

Grup H1M1. Dates i horari: dimarts 20 i 27 de febrer i 6, 13, 20 i 27 de març de 2018. De 19 a 21.30 h

Mòdul Literatura

Grup T1M1. Dates i horari: dimecres 14, 21 i 28 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 19 a 21.30 h

 

Didàctica de la llengua catalana

Grup D1P1 (en línia). Dates i horari: s’oferirà aquesta modalitat en funció de la demanda. En el cas de fer-se, el professorat es posarà en contacte amb els inscrits mitjançant un missatge de correu electrònic per donar-los les claus d’accés i determinar l’inici de les activitats.

Grup D1M2. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 18 a 21 hores

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

Seminaris, grups i horaris

 

Llenguatge específic per a humanitats

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup SHM1. Dates i horari: dijous 15 i 22 de febrer i 8, 15 i 22 de març de 2018. De 18 a 21 h

Grup SHM2. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Llenguatge específic tecnicocientífic

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup STM1. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Llenguatge jurídicoadministratiu

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup SJM1. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Tractament de llengües en el currículum

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI.

Grup SLM1. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Oferta formativa a Eivissa i Formentera

Important

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula no assegura que, finalment, tothom pugui fer l’horari que apareix a l’oferta.

Els cursos s’oferiran si tenen un mínim de matrícula de 21 persones a Mallorca i de 7 a Menorca i Eivissa. Cada curs tendrà un màxim de 35 persones matriculades.

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 29 de gener de 2018, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 30 de gener i el 2 de febrer de 2018.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 7 de febrer de 2018, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització dels cursos

Tots els cursos s'impartiran a la seu universitària de la UIB a Eivissa. Antic edifici de la Comandància (Carrer del Calvari, 1. Eivissa).

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Assignatura, grup i horari 

 

Llengua i cultura popular

Grup C1E1. Dates i horari: dilluns 12 i 19 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Assignatures, grups i horaris

 

Medi social i cultural

Mòdul Geografia

Grup G1E1. Dates i horari: dilluns 12, 19 i 26 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2018. De 18.30 a 21 h

Grup G1E2. Dates i horari: dimarts 13 i 20 i 27 de febrer i 6 i 13 de març de 2018. De 18 a 21 h

Mòdul Història i art

Grup H1E1. Dates i horari: dimarts 27 de febrer i 6, 13, 20 i 27 de març de 2018. De 18 a 21 h

Grup H1E2. Dates i horari: dimecres 14, 21 i 28 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 19 a 21.30 h

Mòdul Literatura

Grup T1E1. Dates i horari: dimecres 14, 21 i 28 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2018. De 19 a 21.30 h

Grup T1E2. Dates i horari: dijous 15 i 22 de febrer i 8, 15 i 22 de març de 2018. De 18.30 a 21.30 h

 

Didàctica de la llengua catalana

Grup D1P1 (en línia). Dates i horari: s’oferirà aquesta modalitat en funció de la demanda. En el cas de fer-se, el professorat es posarà en contacte amb els inscrits mitjançant un missatge de correu electrònic per donar-los les claus d’accés i determinar l’inici de les activitats.

Grup D1E2. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

Seminaris, grups i horaris

 

Llenguatge específic per a humanitats

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup SHE1. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

Grup SHE2. Dates i horari: per determinar

 

Llenguatge específic tecnicocientífic

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup STE1. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

Grup STE2. Per determinar

 

Llenguatge jurídicoadministratiu

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup SJE1. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Tractament de llengües en el currículum

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI.

Grup SLE1. Dates i horari: divendres 16 i 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018. De 18 a 21 h

 

Llistes provisionals d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic

Tractament de llengües en el currículum

Llistes definitives d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic

Tractament de llengües en el currículum

 

Notes provisionals dels cursos presencials

Sol·licituds de revisions: del 17 al 21 de maig de 2018 a <folc@uib.cat>

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia

Mòdul Història i Art

Mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (Mallorca)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic (Menorca i Eivissa)

Llenguatge específic tecnicocientífic (Mallorca)

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

Notes definitives dels cursos presencials

ATENCIÓ:

 • Lliurament de certificats de notes als centres de matriculació: Sa Riera (Palma), seu universitària de Menorca i seu universitària d'Eivissa: a partir del 31 de maig de 2018.
 • Presentació de sol·licituds adreçada al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat (a la seu o delegació territorial de Mallorca, Menorca o Eivissa): del 4 al 14 de juny de 2018. IMPORTANT: hi ha una sol·licitud per a cadascun dels certificats: CCI, CCIP o CCS.
 • Recollida dels certificats de capacitació a la Conselleria d'Educació i Universitat: a partir del 6 de juliol de 2018 (de les 9 a les 14 h).

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia

Mòdul Història i Art

Mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (Mallorca)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic (Menorca i Eivissa)

Llenguatge específic tecnicocientífic (Mallorca)

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum