Cursos presencials

Informació general

Els cursos presencials tenen una durada de quinze hores lectives per a totes les assignatures. Els indicadors d’avaluació són l’assistència i participació a classe i la presentació i posterior defensa oral d’un treball. Per a la qualificació del treball l’avaluador tindrà en compte la correcció ortogràfica, l’adequació del tema, l’extensió, la presentació, la coherència i el grau d’especialització.

Per a aprovar l’assignatura són imprescindibles tant l’assistència activa com la superació de la part escrita i l’oral del treball, que podrà ser individual o bé de grup. Es realitzarà fora de les hores de classe i a partir de les indicacions del professorat.

L’assignatura Didàctica de la llengua catalana, inclosa en el CCIP, s’impartirà únicament en línia. Per superar-la cal lliurar les activitats indicades pel professorat, la participació en els debats i una prova de validació final, de caràcter presencial.

Assistència a classe

L’assistència a classe és un requisit indispensable per a aprovar l’assignatura i/o mòdul. En qualsevol cas l’assistència inferior al 80% del total lectiu suposarà la pèrdua del dret de ser qualificat.

L’assistència als cursos presencials s’acredita mitjançant la signatura dels fulls de control de què disposen els professors. Les persones que no apareguin a la llista no poden accedir a les aules.

Important: si, a causa d’una contingència sobrevinguda entre el moment de la matrícula i l’inici de les classes, la persona inscrita no pot assistir-hi, tendrà fins al dia anterior a l’inici de les sessions d’aquell grup per tramitar la sol·licitud d’anul·lació de la matrícula. Aquesta condició s’haurà d’acreditar documentalment i la sol·licitud s’haurà de presentar, amb una instància, als centres matriculadors. La competència per decidir l’anul·lació de la matrícula és de la vicerectora de docència de la Universitat de les Illes Balears.

L’assistència a classe és indispensable per poder superar l’assignatura. La no assistència, encara que sigui justificada, suposarà la pèrdua de la possibilitat d’aprovar. Les persones que no hi poden assistir tenen l’opció dels exàmens lliures.

Alumnes oients

El FOLC no preveu la figura d’alumne oient. Totes les persones que assisteixin als cursos hi han d’estar matriculades i han d’aparèixer a la llista d’inscrits del grup en qüestió.

Criteris d'avaluació

Per als cursos presencials de les assignatures Llengua i cultural popular (CCI), Geografia (CCIP), Història i art (CCIP) i Literatura (CCIP) i als Seminaris (CCS), serà necessari:

 • Assistir a classe i participar-hi activament (35% de la nota final).
 • Fer un treball –en grup o individualment– i defensar-lo oralment. El treball l’hauran de fer fora del temps de classe i seguint les indicacions del professorat (65% de la nota final).

L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada apartat.

Per al curs en línia Didàctica de la llengua catalana, caldrà:

 • Lliurar les activitats indicades pel professor i participar en els debats proposats.
 • Superar una prova de validació final, de caràcter presencial.

Oferta formativa 

 

Matrícula

La inscripció als cursos es farà, personalment, als Serveis Administratius de les seus universitàries de cada illa

Centres de matriculació

 • A Mallorca: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma. Tel.: 971 17 24 10 / 971 17 23 26
 • A Menorca: Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12
 • A Eivissa i Formentera: Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20

Horari d’atenció administrativa

De diluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.

Calendari de matrícula dels cursos

 • Matrícula: del 21 de febrer al 10 de març, de 9 a 14 h Els dimarts i dijous, també de 16 a 18 hores
 • Llistes provisionals d’inscrits: 17 de març
 • Presentació d'esmenes a les llistes: del 20 al 24 de març
 • Llistes definitives d’inscrits: 29 de març

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes a educació infantil (etapa 0-3 i 3-6), primària, secundària, formació professional, educació de persones adultes, ensenyaments oficials d’idiomes i ensenyaments artístics oficials no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc.
 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent (art. 10.2).
 • Només és permesa la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els diplomats en estudis de mestre i similars, el CCIP, i els que tenen titulacons per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.

Incompatibilitats de matrícula

És incompatible, en el decurs d’una mateixa convocatòria, la matrícula d’una mateixa assignatura i/o mòdul als cursos de formació i a les proves lliures (art. 10.4).

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Fotocòpia del document d’identitat
 • Fotocòpia compulsada (o original i còpia) dels documents següents:

- Títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989).

- Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

 • Full de matrícula correctament emplenat.
 • A més, caldrà abonar la quantitat que es determinarà, en concepte de preu de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat relatiu al procediment de matrícula.

Procediment de matrícula

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Els cursos tenen un nombre limitat de places i respectaran escrupolosament l’ordre d’inscripció. És important consultar les llistes d’inscrits per comprovar el grup assignat.

Llistes d’inscrits

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 17 de març de 2017, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 20 i el 24 de març de 2017.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 29 de març de 2017, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

Preus de matrícula

Assignatura i / o mòdul

Certificat

Cursos oficials

Proves liures

Llengua i cultura popular

CCI

75 €

30 €

Medi social i cultural

Geografia

CCIP

75 €

30 €

Història i art

75 €

30 €

Literatura

75 €

30 €

Didàctica de la llengua catalana

75 €

30 €

Seminari de tractament de llengües en el currículum

CCS

75 €

30 €

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

75

30 €

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

75 €

30 €

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

75 €

30 €

 

CCIP: el Certificat comprèn les quatre assignatures o mòduls.

CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Expedició de certificats

Després de la publicació de les notes definitives els inscrits en podran sol·licitar un certificat oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Posteriorment, hauran de tramitar l’expedició del Certificat de Capacitació corresponent al Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics pels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

 

Notes dels cursos

 

Cursos. Notes definitives

Lliurament de certificats: a partir del dia 21 de juny de 2017, als centres de matriculació

Cursos. Tramitació dels certificats de capacitació

Entre el dia 22 i 28 de juny de 2017, la Conselleria d'Educació i Universitat obre un termini per a la sol·licitud dels Certificats de Capacitació. Cal que les persones interessades a fer el tràmit emplenin el document de sol·licitud corresponent al seu nivell. Important: aquests tres impresos són, exclusivament, per als alumnes dels cursos.