Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)

 

 El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), regulat per l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari (BOIB núm. 53, de 19 d’abril de 2014)[1], estableix requisits en matèria de lengua catalana que els docents d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears han de reunir per poder exercir la docència en aquests nivells educatius.

El FOLC ha de «permetre adquirir i actualitzar les habilitats lingüístiques necessàries tant per a l’ensenyament de la llengua catalana en determinats nivells educatius com per a l’ensenyament en llengua catalana de les àrees curriculars corresponents a l’ensenyament no universitari» (Art. 1).

Certificats

En funció de la titulació inicial i del nivell educatiu en el qual s’exerceix la docència, el FOLC preveu tres certificats:

a)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI).

b)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP).

c)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS).

La normativa anterior a l’Ordre que regula el FOLC preveia altres certificats i titulacions, com el títol de professor de llengua catalana, o títol de mestre de català, que són equivalents als prevists actualment. Els articles 6 i 7 del l'Ordre del FOLC es refereixen a les equivalències i als certificats de capacitació anteriors.

Titulacions en matèria lingüística per poder exercir la docència

  • Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys): CCI o CCIP, en funció de la titulació inicial del docent. Els tècnics superiors en educació infantil, o equivalents, han d’estar en possessió del Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI). Els diplomats o graduats en estudis de mestre han de tenir el Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP) o un d’equivalent.
  • Segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació d’adults (especialitat primària): CCIP o equivalent. Els titulats en altres estudis que permeten exercir la docència a secundària i que, a partir d’aquesta titulació exerceixen a infantil o primària (psicopedagogia, logopèdia, pedagogia, etc), poden fer-ho amb el CCS.
  • Educació secundària, formació professional, educació de persones adultes (excepte l’especialitat de primària), ensenyament d’idiomes i ensenyaments artístics no universitaris: CCS o un d’equivalent.
  • Els mestres en possessió del CCIP poden fer classes, amb aquest certificat, als dos primers cursos d’ESO i, a més, impartir les especialitats de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge i programes PQPI als departaments d’orientació dels IES o centres integrats de formació professional.

Titulacions exigides per fer classes de llengua catalana a l’educació secundària, l’educació d’adults i les escoles oficials d’idiomes

Per fer classes de català a aquests nivells educatius cal el títol de llicenciat en filologia catalana o el de graduat en llengua i literatura catalanes «o qualsevol altra denominació o titulació que l’Administració educativa reconegui com a equivalent d’universitats de l’Estat espanyol» (Art. 4).

També ho podran fer els professors que hagin adquirit l’especialitat mitjançant concurs oposició al cos de professors de secundària.

Poden fer classes de català al primer cicle d’ESO:

  • Els mestres amb l’especialitat de català mitjançant la superació d’un concurs oposició
  • Els mestres que varen ser adscrits com a professors de llengua i literatura catalanes al primer cicle d’ESO i tenen:

- el Diploma de mestre de català de les Illes Balears (expedit pel rector de la Universitat de Palma de Mallorca a proposta de la Comissió Mixta Ministeri d’Educació – Consell General Interinsular), o

- el Títol de professor de llengua catalana del Pla de Reciclatge i Perfeccionament del Professorat de i en Llengua Catalana, o

- el Títol de professor de llengua catalana del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural.

Pla d’estudis

  • CCI. Inclou una únca assignatura: Llengua i cultura popular. Per matricular-s’hi s’ha d’acreditar un nivell mínim de llengua catalana de B2[2].
  • CCIP. Inclou dues assignatures, però una d’elles, Medi social i cultural, té tres mòduls:

- Medi Social i Cultural: Geografia, Història i art, Literatura.

- Didàctica de la llengua catalana

Per matricular-s’hi s’ha d’acreditar un nivell mínim de català de C12.

  • CCS. Una sola assignatura o seminari, en funció de la titulació del docent, i de l’àrea o àrees que imparteix. Per matricular-s’hi cal un nivell mínim de C12.

- Seminari de tractament de llengües en el currículum: destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària, d’educació d’adults i EOI.

- Seminari de llenguatge específic per a humanitats: destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials.

- Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura.

- Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu: destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques.

Modalitats: formació o proves lliures

El FOLC ofereix dues possibilitats d’accedir a la titulació exigida en matèria lingüística:

En el decurs d’una mateixa convocatòria només és permesa la matrícula d’una assignatura i/o mòdul en una de les dues modalitats: o bé als cursos o bé a les proves lliures.