Informació general

El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), regulat per l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) (BOIB núm. 53, de 19 d’abril de 2014)[1], estableix els requisits en matèria de llengua catalana que els docents d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears han de reunir per poder exercir la docència en aquests nivells educatius.

Objecte (art.1)

El FOLC ha de «permetre adquirir i actualitzar les habilitats lingüístiques necessàries tant per a l’ensenyament de la llengua catalana en determinats nivells educatius com per a l’ensenyament en llengua catalana de les àrees curriculars corresponents a l’ensenyament no universitari».

Certificats (art. 3)

En funció de la titulació inicial i del nivell educatiu en el qual s’exerceix la docència, el FOLC preveu tres certificats:

a)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI).

b)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP).

c)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS).

La normativa anterior a l’Ordre que regula el FOLC preveia altres certificats i titulacions. L’article 7 de l’Ordre del FOLC es refereix a les equivalències amb els certificats de capacitació anteriors.
Certificats exigits per impartir classes en llengua catalana (art. 4)
  • Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys): CCI o CCIP, en funció de la titulació inicial del docent. Els tècnics superiors en educació infantil, o titulacions equivalents, han d’estar en possessió del CCI. Els diplomats en estudis de mestre, especialitat d’educació infantil, i els graduats en educació infantil han de tenir el CCIP o un d’equivalent.
  • Segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació d’adults (especialitat primària): CCIP o un d'equivalent. Els titulats en altres estudis que permeten exercir la docència a secundària i que, a partir d’aquesta titulació, exerceixen a infantil o primària (psicopedagogia, logopèdia, pedagogia, etc.), poden fer-ho amb el CCS o un d’equivalent.
  • Educació secundària, formació professional, educació de persones adultes (excepte l’especialitat de primària), ensenyament d’idiomes i ensenyaments artístics no universitaris: CCS o un d’equivalent.
  • Els mestres en possessió del CCIP poden fer classes, amb aquest certificat, als dos primers cursos d’ESO i, a més, impartir les especialitats de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge i PQPI (ara FPB) als departaments d’orientació dels IES o centres integrats de formació professional.
Titulacions exigides per impartir classes de llengua catalana (art. 4)

Per fer classes de llengua catalana a l’educació secundària, l’educació d’adults i les escoles oficials d’idiomes cal el títol de llicenciat en filologia catalana o el de graduat en llengua i literatura catalanes «o qualsevol altra denominació o titulació que l’Administració educativa reconegui com a equivalent d’universitats de l’Estat espanyol.»

També ho podran fer els professors que hagin adquirit l’especialitat de català mitjançant concurs oposició al cos de professors de secundària.

Poden fer classes de català fins al primer cicle d’ESO:

  • Els mestres amb l’especialitat de català mitjançant la superació d’un concurs oposició
  • Els mestres que varen ser adscrits com a professors de llengua i literatura catalanes al primer cicle d’ESO i tenen:

- el Diploma de mestre de català de les Illes Balears (expedit pel rector de la Universitat de Palma de Mallorca a proposta de la Comissió Mixta Ministeri d’Educació – Consell General Interinsular),

- el Títol de professor de llengua catalana del Pla de Reciclatge i Perfeccionament del Professorat de i en Llengua Catalana, o

- el Títol de professor de llengua catalana del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural.

Pla d’estudis (art. 5)
  • CCI. Inclou una única assignatura: Llengua i cultura popular.

Per matricular-s’hi s’ha d’acreditar un nivell mínim de llengua catalana de B2 (art. 10).

  • CCIP. Inclou dues assignatures, però una d’aquestes té tres mòduls:

- Medi Social i Cultural:

º Geografia

º Història i art

º Literatura

- Didàctica de la llengua catalana

Per matricular-s’hi s’ha d’acreditar un nivell mínim de català de C1 (art. 10).

  • CCS. Inclou una sola assignatura o seminari, en funció de la titulació del docent, i de l’àrea o àrees que imparteix.

Per matricular-s’hi cal un nivell mínim de C1 (art. 10).

- Seminari de tractament de llengües en el currículum: destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI.
- Seminari de llenguatge específic per a humanitats: destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials.
- Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura.
- Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu: destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques. 

Podeu consultar els títols els títols, diplomes i certificats equivalents als nivells B2 i C1 que se citen en aquest apartat a l’Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

Modalitats: cursos presencials o proves lliures (art. 9)

El FOLC ofereix dues possibilitats d’accedir a la titulació exigida en matèria lingüística:

En el decurs d’una mateixa convocatòria només és permesa la matrícula d’una assignatura i/o mòdul en una de les dues modalitats: o bé als cursos presencials o bé a les proves lliures.[1] En cas de discrepància entre aquest resum i l’Ordre, prevaldrà sempre el text normatiu.