Proves lliures

Informació bàsica i calendari

Lloc de realització

 • A Mallorca: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma (Illes Balears)
 • A Menorca: per determinar
 • A Eivissa: per determinar

Calendari administratiu

 • Matrícula: del 8 al 22 de gener de 2019
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 29 de gener de 2019
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 30 de gener a l’1 de febrer de 2019
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 6 de febrer de 2019
 • Realització dels exàmens a Mallorca: de l’11 al 15 de març de 2019
 • Realització dels exàmens a Menorca i Eivissa: per determinar
 • Publicació de les notes provisionals: 8 d’abril de 2019
 • Sol·licituds de revisions: del 9 al 12 d’abril de 2019
 • Publicació de les notes definitives: 6 de maig de 2019
 • Recollida de certificats: a partir del 7 de maig de 2019

Dates i horaris d’examen

 • A Mallorca: de l’11 al 15 de març de 2019. Horari per determinar
 • A Menorca i Eivissa: dates i horari per determinar

L’avaluació consta d’una part oral i una d’escrita. En funció del nombre d’inscrits les proves poden desenvolupar-se en el decurs d’una mateixa sessió (la part oral en finalitzar l’escrita). En el moment de publicar la llista definitiva d’inscrits s’anunciarà l’horari definitiu dels exàmens.

Consultoria

Els examinands lliures podran disposar d’un consultor que, a través del correu electrònic, els ajudarà a resoldre dubtes sobre bibliografia i el funcionament de les proves. És important no confondre aquesta figura amb la d’un tutor. Els examinands que necessitin un acompanyament continuat s’han d’inscriure als cursos presencials de l’oferta formativa.

El servei de consultoria començarà a funcionar en el moment que s’obri el període de matriculació als exàmens lliures. En aquest moment es publicarà a la pàgina web del FOLC l’adreça electrònica a què s’han d’adreçar les consultes, que dependrà de l’assignatura o mòdul concret.

A la pàgina web del FOLC es podran trobar, properament, els temaris de les diferents assignatures, que contenen la bibliografia recomanada el professorat, així com models d’examen. Vegeu en aquest sentit els apartats a continuació.

Criteris d'avaluació

Per tal d’obtenir el nivell exigit per al certificat, els examinands hauran de superar una prova d’acord amb els objectius i els continguts del programa. La prova ha de constar d’una part oral i una d’escrita.

L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part. 

Procediment de matrícula

La inscripció a les proves lliures es farà, personalment, als Serveis Administratius de les seus universitàries de cada illa.

Centres de matriculació

 • A Mallorca: Edifici Sa Riera.C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma. Tel.: 971 17 24 10 / 971 17 23 26
 • A Menorca: Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12
 • A Eivissa i Formentera: Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20

Horari d’atenció administrativa

De diluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.

Calendari de matrícula de les proves lliures

 • Matrícula: del 8 al 22 de gener de 2019
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 29 de gener de 2019
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 30 de gener a l’1 de febrer de 2019
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 6 de febrer de 2019

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc.
 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només és permesa la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els diplomats en estudis de mestre i similars, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.

Incompatibilitats de matrícula

És incompatible, en el decurs d’una mateixa convocatòria, la matrícula d’una mateixa assignatura i/o mòdul als cursos de formació i a les proves lliures.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Fotocòpia del document d’identitat
 • Fotocòpia compulsada (o original i còpia) dels documents següents:
  • Títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989).
  • Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).
 • Full de matrícula correctament emplenat (disponible a partir del dia 5 de novembre).
 • A més, caldrà abonar la quantitat que es determinarà, en concepte de preu de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.

Procediment de matrícula

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Preus de matrícula*

Certificat

Assignatura

Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

30 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

60 €

Didàctica de la llengua catalana

30 €

CCS**

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

(el Certificat comprèn un seminari segons l’especialitat del cada alumne)

30 €

* Preus pendents d’aprovació pel Consell Social de la UIB.

**CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

 • Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.
 • Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.
 • Estar reclòs en un centre penitenciari. Certificat expedit pel centre penitenciari.
 • Percebre una pensió pública. Certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.
 • Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.
 • Tenir una discapacitat del 33% o superior. Targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General de Dependència.
 • Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició dels certificats de notes

Després de la publicació de les notes definitives els inscrits en podran sol·licitar un certificat oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

Posteriorment, els inscrits hauran de tramitar l’expedició del Certificat de Capacitació corresponent al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.