Proves lliures

Informació general

Lloc de realització

Calendari administratiu

 • Matrícula: del 24 d’abril al 5 de maig, de 9 a 14 hores. Els dimarts i dijous, també de 16 a 18 hores
 • Llistes provisionals d’inscrits: 15 de maig
 • Període per presentar esmenes a les llistes: del 16 al 19 de maig
 • Llistes definitives d’inscrits: 23 de maig
 • Publicació de les notes provisionals: 21 de juny
 • Sol·licituds de revisions: del 22 al 28 de juny
 • Notes definitives: 30 de juny
 • Recollida de certificats: 4 de juliol

Dates i horaris d’examen

 • Llengua i cultura popular (CCI. Educació infantil 0-3 anys): 7 de juny. 18 hores
 • Didàctica de la llengua catalana (CCIP. Educació infantil 3-6 anys i Ed. primària): 7 de juny. 18 hores
 • Literatura (CCIP. Educació infantil 3-6 anys i Ed. primària): 8 de juny. 18 hores
 • Història i art (CCIP. Educació infantil 3-6 anys i Ed. primària): 9 de juny. 18 hores
 • Geografia (CCIP. Educació infantil 3-6 anys i Ed. primària): 10 de juny. 10 hores
 • Seminaris de llenguatge específic (CCS. ESO, Batxillerat, EOI...): 10 de juny. 10 hores
 • Seminari de tractament de llengües en el currículum (CCS. ESO, Batxillerat, EOI...): 10 de juny. 10 hores

L’avaluació consta d’una part oral i una d’escrita. En funció del nombre d’inscrits les proves poden desenvolupar-se en el decurs d’una mateixa sessió (la part oral en finalitzar l’escrita) o bé en jornada de matí i horabaixa. En el moment de publicar la llista d’inscrits s’anunciarà l’horari definitiu dels exàmens.

Consultoria

Els examinands lliures podran disposar d’un consultor que, a través del correu electrònic, els ajudarà a resoldre dubtes sobre bibliografia i el funcionament de les proves. Cal no confondre aquesta figura amb la d’un tutor. Els examinands que necessitin un acompanyament continuat s’han d’inscriure als cursos de l’oferta formativa.

El servei de consultoria començarà a funcionar en el moment que s’obri el període de matriculació als exàmens lliures.

Adreces dels consultors

A la pàgina web del FOLC (http://folc.uib.cat) hi ha els temaris de les diferents assignatures, així com models d’examen, bibliografia recomanada pel professorat i accés als textos legals que regulen aquests estudis.

 

Criteris d'avaluació

Per tal d'obenir el nivell exigit per al certificat, els examinands hauran de superar una prova d’acord amb els objectius i els continguts del programa. La prova ha de constar d’una part oral i una d’escrita.

L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part.

 

Matrícula

La inscripció a les proves lliures es farà, personalment, als Serveis Administratius de les seus universitàries de cada illa

Centres de matriculació

 • A Mallorca: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma. Tel.: 971 17 24 10 / 971 17 23 26
 • A Menorca: Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12
 • A Eivissa i Formentera: Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20

Horari d’atenció administrativa

De diluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.

Calendari de matrícula de les proves lliures

 • Matrícula: del 24 d’abril al 5 de maig, de 9 a 14 hores. Els dimarts i dijous, també de 16 a 18 hores
 • Llistes provisionals d’inscrits: 15 de maig
 • Període per presentar esmenes a les llistes: del 16 al 19 de maig
 • Llistes definitives d’inscrits: 23 de maig

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes a educació infantil (etapa 0-3 i 3-6), primària, secundària, formació professional, educació de persones adultes, ensenyaments oficials d’idiomes i ensenyaments artístics oficials no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc.
 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent (art. 10.2).
 • Només és permesa la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els diplomats en estudis de mestre i similars, el CCIP, i els que tenen titulacons per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.

Incompatibilitats de matrícula

És incompatible, en el decurs d’una mateixa convocatòria, la matrícula d’una mateixa assignatura i/o mòdul als cursos de formació i a les proves lliures (art. 10.4).

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Fotocòpia del document d’identitat
 • Fotocòpia compulsada (o original i còpia) dels documents següents:

- Títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989).

- Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

 • Full de matrícula lliure correctament emplenat.
 • A més, caldrà abonar la quantitat que es determinarà, en concepte de preu de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat relatiu al procediment de matrícula.

Procediment de matrícula

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula lliure.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Els cursos tenen un nombre limitat de places i respectaran escrupolosament l’ordre d’inscripció. És important consultar les llistes d’inscrits per comprovar el grup assignat.

Llistes d’inscrits

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 15 de maig de 2017, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 16 i el 19 de maig de 2017.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 23 de maig de 2017, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

Preus de matrícula

Assignatura i / o mòdul

Certificat

Cursos oficials

Proves liures

Llengua i cultura popular

CCI

75 €

30 €

Medi social i cultural

Geografia

CCIP

75 €

30 €

Història i art

75 €

30 €

Literatura

75 €

30 €

Didàctica de la llengua catalana

75 €

30 €

Seminari de tractament de llengües en el currículum

CCS

75 €

30 €

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

75

30 €

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

75 €

30 €

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

75 €

30 €

 

CCIP: el Certificat comprèn les quatre assignatures o mòduls.

CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Expedició de certificats

48 hores després de la publicació de les notes definitives els inscrits en podran sol·licitar un certificat oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Posteriorment, hauran de tramitar l’expedició del Certificat de Capacitació corresponent al Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics pels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

Matrícula lliure

 

Programes de les assignatures i dels seminaris

Programes de les assignatures i dels seminaris

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). CCI:

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària (CCIP):

Medi social i cultural: mòdul Geografia, mòdul Història i art, mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS):

Llenguatge específic per a humanitats (destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials)

Llenguatge específic tecnicocientífic (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura)

Llenguatge jurídicoadministratiu (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques)

Tractament de llengües en el currículum (destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària, d’educació d’adults i EOI)

Models de prova

Models de prova

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). CCI:

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària (CCIP):

Medi social i cultural: mòdul Geografia, mòdul Història i art, mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS):

Llenguatge específic per a humanitats (destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials)

Llenguatge específic tecnicocientífic (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura)

Llenguatge jurídicoadministratiu (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques)

Tractament de llengües en el currículum (destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària, d’educació d’adults i EOI)

Proves lliures. Notes

Proves lliures. Notes definitives

 • Lliurament de certificats de notes: a partir del dia 4 de juliol (als centres de matriculació de la UIB). No cal sol·licitud prèvia
 • Sol·licituds de Certificats de Capacitació: del 5 a l'11 de juliol, a la Conselleria d'Educació i Universitat. IMPORTANT: Per demanar l'expedició del Certificat de Capacitació cal presentar a la Conselleria la sol·licitud corresponent (és diferent per a cada certificat i, també, per a les proves lliures o per als cursos oficials)