Proves lliures

Informació bàsica i calendari

Lloc de realització
 • A Mallorca: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma (Illes Balears)
 • A Menorca: per determinar
 • A Eivissa: per determinar
Calendari administratiu
 • Matrícula: del 26 de febrer al 12 de març de 2018
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 16 de març de 2018
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 19 al 23 de març de 2018
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 28 de març de 2018
 • Realització dels exàmens: del 16 al 20 d’abril de 2018
 • Publicació de les notes provisionals: 16 de maig de 2018
 • Sol·licituds de revisions: del 17 al 21 de maig de 2018
 • Publicació de les notes definitives: 28 de maig de 2018
 • Recollida de certificats: a partir del 31 de maig de 2018
Dates i horaris d’examen
 • Per determinar

L’avaluació consta d’una part oral i una d’escrita. En funció del nombre d’inscrits les proves poden desenvolupar-se en el decurs d’una mateixa sessió (la part oral en finalitzar l’escrita). En el moment de publicar la llista definitiva d’inscrits s’anunciarà l’horari definitiu dels exàmens.

Consultoria

Els examinands lliures podran disposar d’un consultor que, a través del correu electrònic, els ajudarà a resoldre dubtes sobre bibliografia i el funcionament de les proves. És important no confondre aquesta figura amb la d’un tutor. Els examinands que necessitin un acompanyament continuat s’han d’inscriure als cursos presencials de l’oferta formativa.

El servei de consultoria començarà a funcionar en el moment que s’obri el període de matriculació als exàmens lliures. En aquest moment es publicarà a la pàgina web del FOLC (http://folc.uib.cat) l’adreça electrònica a què s’han d’adreçar les consultes, que dependrà de l’assignatura o mòdul concret.

A la pàgina web del FOLC (http://folc.uib.cat) es poden trobar els temaris de les diferents assignatures, que contenen la bibliografia recomanada el professorat, així com models d’examen. Vegeu en aquest sentit els apartats a continuació.

Criteris d'avaluació

Per tal d’obtenir el nivell exigit per al certificat, els examinands hauran de superar una prova d’acord amb els objectius i els continguts del programa. La prova ha de constar d’una part oral i una d’escrita.

L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part. 

Procediment de matrícula

La inscripció a les proves lliures es farà, personalment, als Serveis Administratius de les seus universitàries de cada illa

Centres de matriculació
 • A Mallorca: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma. Tel.: 971 17 24 10 / 971 17 23 26
 • A Menorca: Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12
 • A Eivissa i Formentera: Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20
Horari d’atenció administrativa

De diluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.

Calendari de matrícula de les proves lliures
 • Matrícula: del 26 de febrer al 12 de març de 2018
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 16 de març de 2018
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 19 al 23 de març de 2018
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 28 de març de 2018
Requisits de matrícula
 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc.
 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent (art. 10.2).
 • Només és permesa la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els diplomats en estudis de mestre i similars, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.
Incompatibilitats de matrícula

És incompatible, en el decurs d’una mateixa convocatòria, la matrícula d’una mateixa assignatura i/o mòdul als cursos de formació i a les proves lliures (art. 10.4).

Documentació necessària per formalitzar la matrícula
 • Fotocòpia del document d’identitat
 • Fotocòpia compulsada (o original i còpia) dels documents següents:

- Títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989).

- Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

 • Full de matrícula correctament emplenat.
 • A més, caldrà abonar la quantitat que es determinarà, en concepte de preu de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.
Procediment de matrícula
 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.
Preus de matrícula

Assignatura i / o mòdul

Certificat

Cursos presencials

Proves liures

Llengua i cultura popular

CCI

75 €
30 €

Medi social i cultural

Geografia

CCIP

75 € 30 €

Història i art

75 € 30 €

Literatura

75 € 30 €

Didàctica de la llengua catalana

75 € 30 €

Seminari de tractament de llengües en el currículum

CCS

75 € 30 €

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

75 € 30 €

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

75 € 30 €

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

75 € 30 €

 

CCIP: el Certificat comprèn les quatre assignatures o mòduls.

CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció de matrícula

Tendran una bonificació del 50% del preu de la matrícula, sempre que acreditin documentalment la situació que dona lloc a la bonificació:

a) Els subjectes passius que acreditin tenir el Carnet Jove Europeu. Han de presentar el Carnet Jove Europeu.

b) Les persones que estan en situació d’atur. Han de presentar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acredita que està inscrit com a demandant d’ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

c) Les persones recloses en un centre penitenciari. Han de presentar un certificat expedit pel centre penitenciari.

d) Les que perceben una pensió pública. Heu de presentar un certificat expedit per les delegacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que acrediti la condició de pensionista.

e) Les que pertanyen a famílies nombroses. Han de presentar el títol de família nombrosa en vigor.

f) Les que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Han de presentar la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General de Dependència que acrediti un grau de discapacitat del 33 % o superior.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició de certificats

Després de la publicació de les notes definitives els inscrits en podran sol·licitar un certificat oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Posteriorment, els inscrits hauran de tramitar l’expedició del Certificat de Capacitació corresponent al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

Programes de les assignatures i dels seminaris

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP)

Medi social i cultural: mòdul Geografia, mòdul Història i art, mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials)

Llenguatge específic tecnicocientífic (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura)

Llenguatge específic juridicoadministratiu (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques)

Tractament de llengües en el currículum (destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI)

Models de prova

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP)

Medi social i cultural: mòdul Geografia, mòdul Història i art, mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials)

Llenguatge específic tecnicocientífic (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura)

Llenguatge específic juridicoadministratiu (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques)

Tractament de llengües en el currículum (destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI)

Calendari de les proves lliures a Mallorca, Menorca i Eivissa

Important

Recordau que l’avaluació consta d’una part oral i una d’escrita. L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part. 

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 16 de març de 2018, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 19 i el 23 de març de 2018.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 28 de març de 2018, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització de les proves

A Mallorca: Edifici Sa Riera (c/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma).

A Menorca: seu universitària de la UIB a Menorca. Can Salort (c/ Santa Rita, 11. Alaior).

A Eivissa: seu universitària de la UIB a Eivissa. Antic edifici de la Comandància (Carrer del Calvari, 1. Eivissa).

Horari de les proves

La prova escrita començarà a les 16.30 hores i tendrà una durada màxima de 2 hores.

Tan bon punt els aspirants acabin la prova escrita, podran fer la prova oral corresponent i en l’ordre que els correspongui.

Dates de les proves
Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

 

Llengua i cultura popular: dilluns 16 d’abril de 2018 

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

 

Medi social i cultural

Mòdul Geografia: dilluns 16 d’abril de 2018 

Mòdul Història i art: dimarts 17 d’abril de 2018 

Mòdul Literatura: dimecres 18 d’abril de 2018

Didàctica de la llengua catalana: dijous 19 d’abril de 2018

 

Important: en el moment de fer la matrícula els examinands han de triar entre el dilluns 16 o el dimarts 17 d'abril de 2018 per realitzar la prova oral del CCIP, i que podran fer una vegada acabada la prova escrita que tengui lloc aquell dia.

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

 

Seminari de llenguatge específic per a humanitats: divendres 20 d’abril de 2018

Seminari de llenguatge jurídicoadministratiu: dijous 19 d’abril de

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: dimarts 17 d’abril de 2018

Seminari de tractament de llengües en el currículum: dimecres 18 d’abril de 2018

 

Adreces dels consultors en línia

Important

Recordau que els examinands lliures podran disposar d’un consultor que, a través del correu electrònic, els ajudarà a resoldre dubtes sobre bibliografia i el funcionament de les proves. És important no confondre aquesta figura amb la d’un tutor. Els examinands que necessitin un acompanyament continuat s’han d’inscriure als cursos presencials de l’oferta formativa.

El servei de consultoria començarà a funcionar en el moment que s’obri el període de matriculació als exàmens lliures i fins a la data de les proves, excepte en períodes no lectius.

A la pàgina web del FOLC (http://folc.uib.cat) es poden trobar els temaris de les diferents assignatures i mòduls, que contenen la bibliografia recomanada pel professorat, així com models d’examen.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

 

Llengua i cultura popular: culturapopular.folc@uib.cat

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

 

Medi social i cultural

Mòdul Geografia: geografia.folc@uib.cat

Mòdul Història i art: historiaiart.folc@uib.cat

Mòdul Literatura: literatura.folc@uib.cat

Didàctica de la llengua catalana: didactica.folc@uib.cat

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

 

Seminari de llenguatge específic per a humanitats: seminarihumanitats.folc@uib.cat

Seminari de llenguatge jurídicoadministratiu: seminarijuridicoadministratiu.folc@uib.cat

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: seminaritecnicocientific.folc@uib.cat

Seminari de tractament de llengües en el currículum: seminarillengua.folc@uib.cat

 

Llistes provisionals d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Tractament de llengües en el currículum

Llistes definitives d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Data de la prova oral del CCIP

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Data de la prova oral del CCIP

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia 

Mòdul Història i art  

Mòdul Literatura 

Didàctica de la llengua catalana

Data de la prova oral del CCIP

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Tractament de llengües en el currículum

Notes provisionals de les proves lliures

Sol·licituds de revisions: del 17 al 21 de maig de 2018 a <folc@uib.cat>

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia

Mòdul Història i Art

Mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

Notes definitives de les proves lliures

ATENCIÓ:

 • Lliurament de certificats de notes als centres de matriculació: Sa Riera (Palma), Seu Universitària de Menorca i Seu Universitària d'Eivissa: a partir del 31 de maig de 2018.
 • Presentació de sol·licituds adreçada al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat (a la seu o delegació territorial de Mallorca, Menorca o Eivissa): del 4 al 14 de juny de 2018. IMPORTANT: hi ha una sol·licitud per a cadascun dels certificats: CCI, CCIP o CCS.
 • Recollida dels certificats de capacitació a la Conselleria d'Educació i Universitat: a partir del 6 de juliol de 2018 (de les 9 a les 14 h).

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia

Mòdul Història i Art

Mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum