Escoltar

Certificació

Titulacions i certificats exigits per impartir classes en llengua catalana (art. 3)

 1. Per impartir docència de llengua catalana i/o en llengua catalana a qualsevol centre educatiu de les Illes Balears, a més dels requisits generals de titulacions establerts per la normativa vigent per exercir la funció docent, cal estar en possessió d’un dels certificats següents, segons correspongui:
  • Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI): habilita per a la docència en llengua catalana en el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys).
   Segons la disposició transitòria primera de l’Ordre de FOLC, els tècnics superiors en educació infantil o amb titulacions equivalents acadèmicament o professionalment que treballen al primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) disposen fins al 31 d’agost de 2021 per obtenir aquest certificat.
  • Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària (CCIP): habilita per a la docència de i en llengua catalana a tota l’educació infantil i a l’educació primària. També capacita per fer classes en català a primer i segon d’ESO i a les especialitats d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica, a la formació professional bàsica i als ensenyaments inicials de persones adultes.
   Poden fer classes de català a primer i segon d’ESO els mestres que, a més de disposar del CCIP, tenen el diploma de mestre de català de les Illes Balears (expedit pel rector de la Universitat de les Illes Balears a proposta de la Comissió Mixta Ministeri d’Educació - Consell General Interinsular) o el títol de professor de llengua catalana del Pla de Reciclatge i Perfeccionament del Professorat de i en Llengua Catalana o del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural. Així mateix, també poden impartir llengua i literatura catalanes al primer cicle d’ESO els mestres que han adquirit l’especialitat de català mitjançant la superació d’un concurs oposició i els que varen ser adscrits com a professors de llengua i literatura catalanes al primer cicle d’ESO.
  • Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària (CCS): habilita per exercir docència en llengua catalana a tota l’educació secundària, a la formació professional, a totes les especialitats de l’educació de persones adultes i als ensenyaments de règim especial.
 2. Per impartir docència de llengua i literatura catalanes a l’educació secundària i a l’educació d’adults, i de català a les escoles oficials d’idiomes, s’ha de tenir el títol de llicenciat en filologia catalana o el de graduat en llengua i literatura catalanes, o qualsevol altra titulació o denominació d’universitats de l’Estat espanyol o europees que l’Administració educativa reconegui com a equivalent. També queden habilitats per impartir docència de català a les escoles oficials d’idiomes i de llengua i literatura catalanes a l’educació secundària i a l’educació d’adults els professors que hagin adquirit l’especialitat de català mitjançant la superació del concurs oposició dels respectius cossos.
 3. Les titulacions o els certificats que determina el Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de coneixements de les llengües oficials al personal docent —que figuren a l’annex I, apartats 5, 6 i 7 per a l’ensenyament públic i a l’annex II per a l’ensenyament privat, sigui concertat o no— (BOIB núm. 114, de 22 de setembre), modificat pel Decret 169/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre), són equivalents als certificats de capacitació en llengua catalana regulats per l’Ordre de FOLC, i són reconeguts sense la necessitat de dur a terme cap tràmit per obtenir-ne l’equivalència.
 4. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, per mitjà del Servei de Formació Homologada i Capacitació, és l’òrgan competent per expedir i registrar els certificats.
 5. Mitjançant resolució del conseller d’Educació i Universitat, previ informe de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana, es podrà reconèixer l’equivalència, validació o convalidació, per via d’excepcionalitat, dels certificats de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana i de les titulacions i habilitacions que no estiguin previstes a la normativa vigent.

Modalitats d’obtenció dels certificats (art. 4)

El FOLC ofereix dues possibilitats per a l’obtenció dels certificats de capacitació:

En el decurs d’una mateixa convocatòria només és permesa la matrícula d’una assignatura en una de les dues modalitats: o bé als cursos presencials o bé a les proves lliures.

Requisits d’accés als certificats (art. 4)

Les persones que es vulguin matricular a tota o part de la formació per a l’obtenció dels certificats o a les proves lliures de les assignatures del pla d’estudis del FOLC han d’acreditar els nivells següents de coneixement de la llengua catalana:

 • Per matricular-se als cursos o a les proves lliures corresponents a la formació del CCI es requereix un nivell B2 de coneixements de llengua catalana.
 • Per matricular-se als cursos o a les proves lliures corresponents a la formació del CCIP i del CCS es requereix un nivell C1 de coneixements de llengua catalana.

L’acreditació dels coneixements de llengua catalana s’ha de fer per mitjà de la presentació del certificat corresponent expedit per la Direcció General de Política Lingüística.

Per matricular-se als cursos o a les proves lliures per obtenir els certificats de capacitació s’ha d’acreditar una titulació que permeti exercir la docència als centres docents no universitaris i que es correspongui amb el certificat a què hom es vulgui matricular.

En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, és imprescindible presentar l’homologació corresponent.

Pla d’estudis (art. 6)

Per obtenir els certificats s’estableix el pla d’estudis següent:

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI). Inclou una única assignatura:

 • Llengua catalana i cultura popular. Durada: 21 hores.

Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària (CCIP). Inclou dues assignatures:

 • Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura. Durada: 30 hores
 • Didàctica de la llengua catalana. Durada: 21 hores

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària (CCS). L’aspirant ha d’elegir un dels seminaris següents en funció de la titulació i de l’àrea o àrees que imparteix.

 • Seminari de tractament de llengües en el currículum, adreçat als professors d’àrees lingüístiques de l’educació secundària i de l’educació d’adults i als de les escoles oficials d’idiomes. Durada: 21 hores.
 • Seminari de llenguatge específic per a humanitats, adreçat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials. Durada: 21 hores.
 • Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic, adreçat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura. Durada: 21 hores.
 • Seminari de llenguatge específic jurídicoadministratiu, adreçat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques. Durada: 21 hores.

Objectius, continguts i avaluació de les assignatures i proves lliures

La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 d’abril de 2018 estableix els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les assignatures i de les proves lliures de la formació per obtenir els certificats de capacitació per exercir la docència en llengua catalana a les Illes Balears. Per accedir-hi, cliqueu aquí.