Convalidacions i equivalències

Convalidacions d’assignatures i seminaris del programa de formació (art. 7)

La Conselleria d’Educació i Formació Professional podrà convalidar assignatures i seminaris del programa de formació per obtenir els certificats de capacitació a les persones que ho sol·licitin, d’acord amb les assignatures que s’hagin cursat en plans d’estudis universitaris de grau, llicenciatura o diplomatura que tenguin continguts equivalents a les assignatures del programa.

Equivalencies amb els certificats de capacitació en llengua catalana (Annex únic de l'Ordre de 8 de març de 2018)

Les equivalències, a efectes de docència, entre els certificats establerts per la norma vigent i els certificats i les titulacions dels plans de reciclatge anteriors són les següents:

Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària (CCIP):

 • Diploma de capacitació per a l’ensenyament de la llengua catalana (Pla de Reciclatge i Perfeccionament del Professorat de i en Llengua Catalana de 1986 i 1989).
 • Títol de professor de llengua catalana (Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural i Pla de Reciclatge i Perfeccionament del Professorat de i en Llengua Catalana de 1986 i 1989).
 • Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària CCIP (Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural de 1996).
 • Títol de diplomat en estudis de mestre expedit per la Universitat de les Illes Balears segons el pla d’estudis de 1990, el pla d’estudis de 1984 adaptat al de 1990 i el pla d’estudis de 1993.
 • Títol de diplomat en estudis de mestre expedit per la Universitat de les Illes Balears segons el pla de 2002 sempre que hagin cursat i superat les assignatures següents:
  • Assignatures per als estudis de mestre, especialitats d’educació primària, d’educació especial, d’educació física i d’educació musical: Llengua i literatura catalana i la seva didàctica I, Llengua i literatura catalana i la seva didàctica II, Història i didàctica de la literatura infantil i juvenil catalana, Gramàtica catalana i la seva didáctica i Sociolingüística.
  • Assignatures per als estudis de mestre, especialitat d’educació infantil: Llengua i literatura catalana i la seva didàctica I, Desenvolupament d’habilitats lingüístiques i la seva didàctica I, Llengua i literatura catalana i la seva didàctica II, Gramàtica catalana i la seva didáctica i Literatura infantil catalana.
  • Assignatures per als estudis de mestre, especialitat de llengua estrangera: Llengua i literatura catalana i la seva didàctica I, Llengua i literatura catalana i la seva didàctica II, Lingüística, Gramàtica catalana i la seva didáctica i Història i didàctica de la literatura infantil i juvenil catalana.
 • Títol de graduat en educació infantil o en educació primària expedit per la Universitat de les Illes Balears segons el pla d’estudis de 2009 i el pla d’estudis de 2013.
 • Ser mestre i haver adquirit l’especialitat de català mitjançant la superació d’un concurs oposició.
 • Llicenciatura de filologia catalana o grau de llengua i literatura catalanes.

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària (CCS):

 • Títol de professor de llengua catalana (Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural i Pla de Reciclatge i Perfeccionament del Professorat de i en Llengua Catalana de 1986).
 • Certificat d’aptitud docent en llengua catalana (Pla de Reciclatge i Perfeccionament del Professorat de i en Llengua Catalana de 1989).
 • Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària CCS (Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural de 1996).
 • Les titulacions o els certificats que determina el Decret 115/2001, de 14 de setembre pel qual es regula l’exigència de coneixements de les llengües oficials al personal docent a l’annex I (punt 1, llicenciatures) i a l’annex II (punt 4, etapa d’educació secundària) (BOIB núm. 114, de 22 de setembre).
 • Llicenciatura de filologia catalana o grau en llengua i literatura catalanes.

 • Màster Universitari de Formació del Professorat expedit per la Universitat de les Illes Balears, segons el pla d’estudis de 2010.
 • Haver obtingut l’especialitat de català mitjançant la superació d’un concurs oposició.

Resolució d’equivalència específica per al CCI

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 28 de maig de 2018 per la qual s‘aproven les instruccions que estableixen les condicions per obtenir l’equivalència del certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació Infantil.