Cursos presencials

Informació bàsica i calendari administratiu

Calendari administratiu
 • Matrícula: del 7 al 21 de novembre de 2022
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 5 de desembre de 2022
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 9 al 14 de desembre de 2022.
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 15 de desembre de 2022
 • Inici dels cursos: setmana del 9 al 13 de gener de 2023, segons les assignatures
 • Finalització dels cursos: vegeu la data concreta de cada curs en l’oferta de cursos
 • Publicació de les notes provisionals: 2 de maig de 2023
 • Sol·licituds de revisions: del 3 al 5 de maig de 2023
 • Revisions: del 8 al 10 de maig de 2023
 • Publicació de les notes definitives: 12 de maig de 2023
 • Sol·licitud del certificat de notes: a partir 15 de maig de 2023

Realització dels cursos

Les classes dels cursos de formació es faran en dues modalitats:

·      de manera presencial a Sa Riera (Mallorca).

·      a distància per videoconferència a través de l’aula virtual del Campus Digital de la UIB.

El número de cursos oferits d’ambdues modalitats, dependrà de la demanda dels alumnes. Les dates i els horaris descrits en l’oferta formativa per a cada illa responen a les sessions que els professors impartiran per videoconferència o presencialment.

L’assistència a les sessions és obligatòria i un requisit indispensable per aprovar l’assignatura Una assistència inferior al 85% del total lectiu suposarà la pèrdua del dret de ser qualificat. Les persones que no poden completar aquest mínim d’assistència han de considerar l’opció de matricular-se a les proves lliures. L’assistència als cursos de  formació s’acreditarà mitjançant el mètode que indiqui en el seu moment el professor de cada assignatura.

En el cas de la modalitat a distància, es considera que el seguiment de la videoconferència és obligatori i es correspon amb l’assistència dels cursos

presencials. El professor pot comprovar si l’alumne segueix o no la videoconferència amb els mètodes que consideri oportuns.

Important: si a causa d’una contingència sobrevinguda entre el moment de la matrícula i l’inici del curs, la persona inscrita no pot fer-ne el seguiment, tendrà fins al dia anterior a l’inici de les sessions d’aquell grup per tramitar la sol·licitud d’anul·lació de la matrícula. Aquesta condició s’haurà d’acreditar documentalment i la sol·licitud s’haurà de presentar, amb una instància, als centres matriculadors. La competència per decidir l’anul·lació de la matrícula és de la vicerectora de docència de la Universitat de les Illes Balears.

 

Alumnes oients

El FOLC no preveu la figura d’alumne oient. Totes les persones que assisteixin als cursos de formació hi han d’estar matriculades i han d’aparèixer a la llista d’inscrits del grup en qüestió.

Criteris d'avaluació

Els cursos de formació tenen tots una durada de 21 o 30 h.

Els criteris d’avaluació que s’aplicaran són els que s’esmenten a continuació.

Per als cursos de formació de totes les assignatures i seminaris serà necessari:

 • Assistir a les classes, participar-hi activament i fer les activitats proposades pel professor  (35% de la nota final).
 • Fer un treball –en grup o individualment– i defensar-lo oralment. El treball s’haurà de fer fora de l'horari de classe i seguint les indicacions del professor (65% de la nota final). L’avaluació positiva exigeix obtenir com a mínim un 50% de la puntuació de cada apartat.

Per a la qualificació del treball l’avaluador tindrà en compte la correcció ortogràfica, l’adequació del tema, la presentació, la coherència i el grau d’especialització.

Oferta formativa a Mallorca i matrícula

 

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula per a un grup concret no assegura que, finalment, l’aspirant sigui admès al grup que havia triat. En cas que es consideri canviar un alumne de grup, se li comunicarà prèviament.

Per aquest motiu, el fet de matricular-se de forma presencial no assegura que es pugui seguir aquesta modalitat d’impartició. Si un grup no té un mínim de matriculats, passarà a ser en modalitat a distància per videoconferència i per tant les persones seran incloses en un altre grup.

Els cursos de formació tendran un màxim de 25 persones matriculades per a la modalitat a distància per videoconferència i 35 per a la modalitat presencial.

Els aspirants han de comprovar les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 5 de desembre de 2022, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre el 7 i el 14 de desembre de 2022.

Els aspirants hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 15 de desembre de 2022, a la mateixa pàgina web. És important consultar-la per comprovar el grup assignat.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

Els alumnes han de deixar constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el formulari de matrícula perquè puguin ser localitzats en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Procediment de matrícula

La inscripció als cursos de formació es farà en línia mitjançant l’enllaç habilitat a l’efecte per a cada curs.

Per formalitzar la matrícula, cal que els interessats emplenin tots els camps sol·licitats a l'aplicació i que facin el pagament del curs durant la tramitació. Per considerar presentada la sol·licitud de matrícula, caldrà clicar el botó "Enregistrar". Un cop finalitzat el procés, l’interessat rebrà un correu electrònic de confirmació.

Es recomana que, abans d’entrar a l’aplicació informàtica, els interessats preparin la documentació que hi hauran d’adjuntar (i que poden consultar més endavant) així com la targeta bancària per a l’abonament de l’import de matrícula. En cas de tenir algun problema en el moment d’adjuntar la documentació, podran enviar-la al correu matriculafolc@uib.cat.

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc. Igualment poden matricular-se al FOLC:

a) Les persones amb un nivell C1 de coneixements de llengua catalana que cursen el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària.

b) Les persones que cursen el Màster Universitari de Formació del Professorat, el qual habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.

c) Les persones amb estudis de formació professional que cursen la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.

 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només es permet la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els graduats en educació infantil o primària i els diplomats en estudis de mestre i equivalents, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula, adjuntant la documentació a l’aplicació informàtica i, si cal, posteriorment, de forma presencial per al seu acarament (vegeu més endavant).

Documentació a adjuntar en emplenar el formulari de matrícula

 • DNI, NIE, passaport o altre document d’identitat (vigent): anvers i revers.
 • Titulació segons el perfil de l’interessat:
  • Titulats universitaris: títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989): anvers i revers
  • Alumnes del darrer curs del grau universitari: full de matrícula del grau universitari en el qual figuri que s’està cursant el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària. En cas que al full de matrícula no figuri aquesta informació, caldrà lliurar també una declaració responsable.
  • Alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat: full de matrícula al Màster Universitari de Formació del Professorat que habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.
  • Alumnes amb estudis de formació profesional: full de matrícula de la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.

.

 • Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013): anvers i revers.

Important: No serà vàlid el comprovant de matrícula als cursos de formació o proves de català en curs i pendents de publicació de notes o titulació. Únicament s’admetrà el títol oficial que acrediti el nivell de llengua.

·      Document acreditatiu del dret a reducció de matrícula, si escau (vegeu condicions a sota).

Important: els documents que s’adjunten a l’aplicació informàtica poden ser còpies escanejades dels originals o documents amb signatura electrònica o codi segur de verificació.

Si són còpies escanejades s’accepten de forma provisional i caldrà que els interessats en facin arribar en un sobre, personalment o per correu postal, a la consergeria de l’edifici Sa Riera (c/ Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma), una còpia compulsada.

Les persones que tenguin dificultats per lliurar aquesta còpia compulsada podran presentar original i còpia de cada document els dies 22, 23, 24, 25 i 29 de novembre de 2022 per al seu acarament amb un funcionari de la UIB, després d’haver fet la sol·licitud de cita prèvia.  Important: en l'aplicació de cita prèvia cal cercar l'apartat <Oficines i serveis> i clicar sobre <Edifici Sa Riera>. Una vegada iniciada la sol·licitud, indicau el motiu <Acarament documentació FOLC>.

En cas que la documentació adjuntada informàticament sigui en forma de documents amb signatura electrònica o codi segur de verificació, no se n’exigirà la presentació de la còpia compulsada.

En tot cas, per considerar efectiva la matrícula al FOLC i poder recollir el certificat de notes una vegada aprovat el curs o les proves lliures serà imprescindible haver lliurat la documentació en alguna de les formes aquí establertes.

El sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que són certes les dades que consten a la seva sol·licitud, així com en la documentació adjunta.

S'adverteix als sol·licitants que la inclusió de documentació falsificada o la inclusió de correccions o dades distintes a les del document original, sigui públic o privat, determinarà l'exclusió automàtica de la seva participació dins el procediment de referència, així com la impossibilitat de participar en les successives convocatòries, sense perjudici de les conseqüències penals que donen lloc en el seu cas, per incórrer en el tipus delictiu de falsificació documental tipificat als articles 390 i següents del codi penal. 

Preus de matrícula

Certificat Assignatura Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

80 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

150 €

Didàctica de la llengua catalana

80 €

CCS*

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

80 €

 

*CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

- Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.

- Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

- Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.

- Ser membre d’una família monoparental general. Títol de família monoparental en vigor o certificat expedit per l’òrgan competent, d’acord amb el previst a la normativa vigent.

Reducció del 100% de l’import de la matrícula:

- Família nombrosa especial. Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrses. En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s’ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

- Família monoparental especial. S’han de presentar alguns dels documents següents:

o   Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar.

o   Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

- Persones amb discapacitat del 33% o superior. Resolució o certificat del Centre Base de la Conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

- Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

- Ser víctima d’actes terroristes. Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interior, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari també s’ha de presentar el libre de família.

- Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació. Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d’assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició dels certificats de notes

Després de la publicació de les notes definitives els interessats podran sol·licitar un certificat de notes oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 85, del 29 de juny de 2021) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

El certificat de notes del FOLC que lliura la Universitat de les Illes Balears no és equivalent al Certificat de Capacitació que exigeix la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a exercir la docència a les Illes Balears.

Amb la publicació de les notes definitives, s’informarà els interessats del procediment a seguir per obtenir el Certificat de Capacitació que lliura el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

Cursos de formació

Recordeu: La inscripció als cursos es farà en línia mitjançant l’enllaç habilitat a l’efecte per a cada curs. L'enllaç d'inscripció s'activarà el 7 de novembre de 2022 a partir de les 9 h

Important: en cas que no trobeu plaça a l'assignatura a la qual us voleu inscriure, enviau un missatge al correu <matriculafolc@uib.cat>. Indicau-hi l'assignatura que voleu fer, el vostre nom complet i un telèfon de contacte.

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana al primer cicle d'educació infantil. (CCI)

 

Assignatures, grups i horaris de les sessions

Llengua catalana i cultura popular (21 hores)

Grup CP181 [curs per videoconferència].

 Dates i horari: dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21  de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 7 de març de 2023.

Grup CP182 [curs per videoconferència].

 Dates i horari: dimecres 11, 18 i 25  de gener, i 1, 8, 15, 22  de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.

Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària. (CCIP)

 

Assignatures, grups i horaris de les sessions

Important: és responsabilitat de l’aspirant procurar que no li coincideixin en dia i hora les dues assignatures. 

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura (30 hores)

Grup MP181 [curs presencial].

 

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener; 6, 13, 20 i 27 de febrer, i 6 de març de 2023, de 17.30 h a 21 h (atenció: els dies 23 de gener, 13 de febrer i 6 de març  la classe acabarà a les 20.30 h). Data de presentació del treball escrit i prova oral: 6 de març de 2023.

Grup MP182 [curs per videoconferència].

 

Dates i horari:dijous 12, 19 i 26 de gener; 2, 9, 16 i 23  de febrer, i 2 i 9 de març de 2023, de 17.30 h a 21:00 h (atenció: els dies 26 de gener, 16 de febrer i 9 de març la classe acabarà a les 20:30 h). Data de presentació del treball escrit i prova oral: 9 de març de 2023.

 

Important: les persones que en edicions anteriors del FOLC hagin aprovat algun dels mòduls compresos en l’assignatura Medi social i cultural (Geografia, Història i art o Literatura), s’han de matricular novament a l’assignatura Medi social i cultural, abonar l’import total d’aquesta i indicar al professor aquesta circumstància.

Didàctica de la llengua catalana (21 hores)

Grup DP181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023.

Grup DP182 [curs presencial].

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023 .

Grup DP183 [curs per videoconferència].


Dates i horari:  dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21  de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 7 de març de 2023.

Grup DP184 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimecres 11, 18 i 25  de gener, i 1, 8, 15 i 22  de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.

 

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS)

Seminaris, grups i horaris

Llenguatge específic per a humanitats (21 hores)

 

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup HP181 [curs per videoconferència].

 

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023 .

Grup HP182 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21  de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 7 de març de 2023.  

Grup HP183 [curs presencial]


Dates i horari: dimecres 11, 18 i 25 de gener, i 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.

Grup HP184 [curs presencial].


Dates i horari: dijous 12, 19 i 26 de gener, i 2, 9, 16 i 23  de febrer de 17.30 h a 20:30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 2 de març de 2023.

Llenguatge específic tecnicocientífic (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup TP181 [curs per videoconferència].


Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023.

Grup TP182 [curs presencial].

 

Dates i horari: dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 7 de març de 2023.

Grup TP183 [curs presencial].


Dates i horari dimecres 11, 18 i 25  de gener, i 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.

Grup TP184 [curs per videoconferència].

 

 Dates i horari: dijous 12, 19 i 26 de gener, i 2, 9, 16 i 23 de febrer de 17.30 h a 20:30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 2 de març de 2023.

 

Llenguatge específic juridicoadministratiu (21 hores)

 

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup JP181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023

 

Tractament de llengües en el currículum (21 hores)

 

 

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI.

Grup LP181 [curs per videoconferència

 

Dates i horari: dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 7 de març de 2023.

Grup LP182 [curs per videoconferència].

 

·      Dates i horari: dimecres 11, 18 i 25  de gener, i 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.


 

 

Oferta formativa a Menorca i matrícula

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula per a un grup concret no assegura que, finalment, l’aspirant sigui admès al grup que havia triat. En cas que es consideri canviar un alumne de grup, se li comunicarà prèviament.

Cada curs tendrà un màxim de 25 persones matriculades.

Els aspirants han de comprovar les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 5 de desembre de 2022, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre el 7 i el 14 de desembre de 2022.

Els aspirants hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 15 de desembre de 2022, a la mateixa pàgina web. És important consultar-la per comprovar el grup assignat.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

Els alumnes han de deixar constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el formulari de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc i horari de matrícula

 

La inscripció als cursos de formació es farà als Serveis Administratius de la seu universitària de Menorca (Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12).

 

L’horari d’atenció administrativa de la seu universitària de Menorca és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous de 16 a 18 hores. És imprescindible demanar cita prèvia a l'aplicació de Cita prèvia de la UIB. Important: en l'aplicació de cita prèvia cal cercar l'apartat <Seus universitàries> i clicar sobre <Seu universitària de Menorca>. Una vegada iniciada la sol·licitud, indicau el motiu <FOLC>.

 

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc. Igualment poden matricular-se al FOLC:

a) Les persones amb un nivell C1 de coneixements de llengua catalana que cursen el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària.

b) Les persones que cursen el Màster Universitari de Formació del Professorat, el qual habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.

c) Les persones amb estudis de formació professional que cursen la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.

 

 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només es permet la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els graduats en educació infantil o primària i els diplomats en estudis de mestre i equivalents, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula, adjuntant la documentació a l’aplicació informàtica i, si cal, posteriorment, de forma presencial per al seu acarament (vegeu més endavant).

 

Documentació a adjuntar en emplenar el formulari de matrícula

 • DNI, NIE, passaport o altre document d’identitat (vigent): anvers i revers.
 • Titulació segons el perfil de l’interessat:
  • Titulats universitaris: títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989): anvers i revers
  • Alumnes del darrer curs del grau universitari: full de matrícula del grau universitari en el qual figuri que s’està cursant el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària. En cas que al full de matrícula no figuri aquesta informació, caldrà lliurar també una declaració responsable.
  • Alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat: full de matrícula al Màster Universitari de Formació del Professorat que habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.
  • Alumnes amb estudis de formació profesional: full de matrícula de la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.
 • Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013): anvers i revers.
 • Important: No serà vàlid el comprovant de matrícula als cursos de formació o proves de català en curs i pendents de publicació de notes o titulació. Únicament s’admetrà el títol oficial que acrediti el nivell de llengua.
 •  Document acreditatiu del dret a reducció de matrícula, si escau (vegeu condicions a sota).
 • Full de matrícula.

 

Procediment de matrícula

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar. Per presentar una còpia compulsada presentant original i còpia de cada document. Si no es disposa d'una còpia compulsada, els serveis administratius podràn acarar els diferents documents presentant original i còpia el dia de la cita.
 • Abonar la quantitat establerta en concepte de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Important: els alumnes que no són de les Illes Balears i desitgen matricular-se als cursos de formació o a les proves lliures del FOLC de Menorca però no poden fer la matrícula presencialment, han de manifestar el seu interès de matrícula enviant un correu a: seu.menorca@uib.es.

Nombre de places i ordre d'inscripció

Els cursos de formació tenen un nombre limitat de places i respectaran escrupolosament l’ordre d’inscripció. És important consultar les llistes d’inscrits per comprovar el grup assignat.

Preus de matrícula

Certificat

Assignatura

Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

80 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

150 €

Didàctica de la llengua catalana

80 €

CCS*

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

(el Certificat comprèn un seminari segons l’especialitat del cada alumne)

80 €

*CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

- Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.

- Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

- Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.

- Ser membre d’una família monoparental general. Títol de família monoparental en vigor o certificat expedit per l’òrgan competent, d’acord amb el previst a la normativa vigent.

Reducció del 100% de l’import de la matrícula:

- Família nombrosa especial. Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrses. En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s’ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

- Família monoparental especial. S’han de presentar alguns dels següents documents:

o   Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar.

o   Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

- Persones amb discapacitat del 33% o superior. Resolució o certificat del Cetre Base de la Conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

- Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

- Ser víctima d’acter terroristes. Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interir, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari també s’ha de presentar el libre de família.

- Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació. Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d’assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició dels certificats de notes

Després de la publicació de les notes definitives els interessats podran sol·licitar un certificat de notes oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 85, del 29 de juny de 2021) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

El certificat de notes del FOLC que lliura la Universitat de les Illes Balears no és equivalent al Certificat de Capacitació que exigeix la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a exercir la docència a les Illes Balears.

Amb la publicació de les notes definitives, s’informarà els interessats del procediment a seguir per obtenir el Certificat de Capacitació que lliura el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

Cursos de formació

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana al primer cicle d'educació infantil. (CCI)

 

Assignatura, grups i horaris de les sessions

Llengua catalana i cultura popular (21 hores)

Grup CM181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimecres 11, 18 i 25 de gener, i 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.

Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària. (CCIP)

 

Assignatura, grups i horaris de les sessions

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura (30 hores)

Grup MM181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dijous 12, 19 i 26 de gener; 2, 9, 16 i 23 de febrer, i 2 i 9 de març de 2023, de 17.30 h a 21.00 h (atenció: els dies 26 de gener, 16 de febrer i 9 de març la classe acabarà a les 20.30 h). Data de presentació del treball escrit i prova oral: 9 de març de 2023.

Important: les persones que en edicions anteriors del FOLC hagin aprovat algun dels mòduls compresos a l’assignatura Medi social i cultural (Geografia, Història i art o Literatura), s’han de matricular novament a l’assignatura Medi social i cultural, abonar l’import total d’aquesta i indicar al professor aquesta circumstància.

Didàctica de la llengua catalana (21 hores)

Grup DM181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023 .

Grup DM182 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimecres 11, 18 i 25 de gener, i 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS)

 

Assignatura, grups i horaris de les sessions

Llenguatge específic per a humanitats (21 hores)

 

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup HM181 [curs per videoconferència].

Dates i horaris: dijous 12, 19 i 26 de gener, i 2, 9, 16 i 23  de febrer de 17.30 h a 20:30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 2 de març de 2023.

Llenguatge específic tecnicocientífic (21 hores)

 

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup TM181 [curs per videoconferència].

 Dates i horaris: dijous 12, 19 i 26 de gener, i 2, 9, 16 i 23 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20:30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 2 de març de 2023.

Llenguatge específic juridicoadministratiu (21 hores)

 

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup JM181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023 .

Tractament de llengües en el currículum (21 hores)

 

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI

Grup LM181 [curs per videoconferència].

 Dates i horari: dimecres 11, 18 i 25 de gener, i 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.

 

Oferta formativa a Eivissa i Formentera i matrícula

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula per a un grup concret no assegura que, finalment, l’aspirant sigui admès al grup que havia triat. En cas que es consideri canviar un alumne de grup, se li comunicarà prèviament.

Els aspirants han de comprovar les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 5 de desembre de 2022, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre el 7 i el 14 de desembre de 2022.

Els aspirants hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 15 de desembre de 2022, a la mateixa pàgina web. És important consultar-la per comprovar el grup assignat.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

Els alumnes han de deixar constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el formulari de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc i horari de matrícula

La inscripció als cursos de formació es farà als Serveis Administratius de la seu universitària d’Eivissa i Formentera (Antic edifici de la Comandància. C/ del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20).

L’horari d’atenció administrativa de la seu universitària d’Eivissa i Formentera és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous de 16 a 18 hores. És imprescindible demanar cita prèvia a l'aplicació de Cita prèvia de la UIB. Important: en l'aplicació de cita prèvia cal cercar l'apartat <Seus universitàries> i clicar sobre <Seu universitària d’Eivissa i Formentera>. Una vegada iniciada la sol·licitud, indicau el motiu <FOLC>.

Requisits de matrícula 

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc. Igualment poden matricular-se al FOLC::

a) Les persones amb un nivell C1 de coneixements de llengua catalana que cursen el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària.

b) Les persones que cursen el Màster Universitari de Formació del Professorat, el qual habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.

c) Les persones amb estudis de formació professional que cursen la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.

 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només es permet la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els graduats en educació infantil o primària i els diplomats en estudis de mestre i equivalents, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS)
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula
 • DNI, NIE o passaport o altre document d’identitat (vigent): anvers i revers.
 • Titulació acadèmica segons el perfil de l’interessat:
  • Titulats universitaris: títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989): anvers i revers
  • Alumnes del darrer curs del grau universitari: full de matrícula del grau universitari en el qual figuri que s’està cursant el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària. En cas que al full de matrícula no figuri aquesta informació, caldrà lliurar també una declaració responsable.
  • Alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat: full de matrícula al Màster Universitari de Formació del Professorat que habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.
  • Alumnes amb estudis de formació profesional: full de matrícula de la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.
 • Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013): anvers i revers.

Important: No serà vàlid el comprovant de matrícula als cursos de formació o proves de català en curs pendents de publicació de notes o titulació. Únicament s’admetrà el títol oficial que acrediti el nivell de llengua.

 • Document acreditatiu del dret a reducció de matrícula, si escau (vegeu condicions a sota): anvers i revers.

Procediment de matrícula

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar. Per presentar una còpia compulsada presentant original i còpia de cada document. Si no es disposa d'una còpia compulsada, els serveis administratius podràn acarar els diferents documents presentant original i còpia el dia de la cita.
 • Abonar la quantitat establerta en concepte de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Important: els alumnes que no són de les Illes Balears i desitgen matricular-se als cursos de formació o a les proves lliures del FOLC d’Eivissa però no poden fer la matrícula presencialment, han de manifestar el seu interès de matrícula enviant un correu a: seu.eivissa@uib.es.

Nombre de places i ordre d'inscripció

Els cursos de formació tenen un nombre limitat de places i respectaran escrupolosament l’ordre d’inscripció. És important consultar les llistes d’inscrits per comprovar el grup assignat.

Preus de matrícula

Certificat

Assignatura

Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

80 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

150 €

Didàctica de la llengua catalana

80 €

CCS*

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

(el Certificat comprèn un seminari segons l’especialitat del cada alumne)

80 €

*CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

- Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.

- Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

- Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.

- Ser membre d’una família monoparental general. Títol de família monoparental en vigor o certificat expedit per l’òrgan competent, d’acord amb el previst a la normativa vigent.

Reducció del 100% de l’import de la matrícula:

- Família nombrosa especial. Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrses. En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s’ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

- Família monoparental especial. S’han de presentar alguns dels següents documents:

o   Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar.

o   Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

- Persones amb discapacitat del 33% o superior. Resolució o certificat del Cetre Base de la Conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

- Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

- Ser víctima d’acter terroristes. Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interir, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari també s’ha de presentar el libre de família.

- Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació. Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d’assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició dels certificats de notes

Després de la publicació de les notes definitives els interessats podran sol·licitar un certificat de notes oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 85, del 29 de juny de 2021) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

El certificat de notes del FOLC que lliura la Universitat de les Illes Balears no és equivalent al Certificat de Capacitació que exigeix la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a exercir la docència a les Illes Balears.

Amb la publicació de les notes definitives, s’informarà els interessats del procediment a seguir per obtenir el Certificat de Capacitació que lliura el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

Cursos de formació

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana al primer cicle d'educació infantil. (CCI)

 

Assignatura, grups i horaris de les sessions

Llengua catalana i cultura popular (21 hores)

Grup CE181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 7 de març de 2023.

Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària. (CCIP)

 

Assignatura, grups i horaris de les sessions

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura (30 hores)

Grup ME181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimecres 11, 18, 25 de gener; 1, 8, 15 i 22  de febrer, i 8 i 15 de març de 2023, de 17.30 h a 21:00 h (atenció: els dies 25 de gener, 15 de febrer i 15 de març la classe acabarà a les 20.30 h). Data de presentació del treball escrit i prova oral: 15 de març de 2023.

 

Important: les persones que en edicions anteriors del FOLC hagin aprovat algun dels mòduls compresos en l’assignatura Medi social i cultural (Geografia, Història i art o Literatura), s’han de matricular novament a l’assignatura Medi social i cultural, abonar l’import total d’aquesta i indicar al professor aquesta circumstància.

Didàctica de la llengua catalana (21 hores)

Grup DE181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023.

Grup DE182 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 7 de març de 2023.

Grup DE183 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimecres 11, 18 i 25 de gener, i 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 8 de març de 2023.

 

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS)

 

Assignatura, grups i horaris de les sessions

Llenguatge específic per a humanitats (21 hores)

 

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup HE181 [curs per videoconferència].

 Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023.

Llenguatge específic tecnicocientífic (21 hores)

 

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup TE181 [curs per videoconferència].

 Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023.

Llenguatge específic juridicoadministratiu (21 hores)

 

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup JE181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dilluns 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 27 de febrer de 2023 .

Tractament de llengües en el currículum (21 hores)

 

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI

Grup LE181 [curs per videoconferència].

Dates i horari: dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21 de febrer de 2023, de 17.30 h a 20.30 h. Data de presentació del treball escrit i prova oral: 7 de març de 2023.

 

Llistes provisionals d'inscrits

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge juridicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

Llistes definitives d'inscrits

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge juridicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

Notes provisionals

Sol·licituds de revisions

Del 3 al 5 de maig. Enviau un missatge a <folc@uib.cat> amb l'assumpte Revisió. En el cos del correu indicau el vostre número de telèfon i l'assignatura que heu cursat. El professor es posarà en contacte amb vosaltres. Les revisions es duran a terme del 8 al 10 de maig de 2023.

Publicació de notes definitives

El dia 12 de maig de 2023. Per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana, consulteu el següent comunicat del Servei de Formació Homologada i Capacitació.

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

Notes definitives

IMPORTANT

Per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana, consulteu el següent comunicat del Servei de Formació Homologada i Capacitació.
 

NOTES DEFINITIVES

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge juridicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum