Escoltar

Cursos presencials

Informació bàsica i calendari

Calendari administratiu

 • Matrícula: del 6 al 19 de novembre de 2018
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 27 de novembre de 2018
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 28 al 30 de novembre de 2018
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 10 de desembre de 2018
 • Inici dels cursos: setmana del 7 a l’11 de gener de 2019 (segons assignatures)
 • Finalització dels cursos a Mallorca: setmana del 18 al 21 de febrer de 2019, per als certificats de CCI, CCS i l’assignatura de Didàctica de la llengua catalana del CCIP (atenció: les assignatures que s’imparteixin en dilluns acabaran el dia 25 de febrer), i setmana del 4 al 8 de març de 2019, per a l’assignatura de Medi social i cultural del CCIP.
 • Finalització del cursos a Menorca i Eivissa: setmana del 28 al 31 de gener de 2019, per als certificats de CCI, CCS i l’assignatura de Didàctica de la llengua catalana del CCIP, i setmana del 4 al 8 de febrer de 2019, per a l’assignatura de Medi social i cultural del CCIP.
 • Presentació dels treballs escrits i proves orals a Mallorca: setmana del 18 al 21 de febrer de 2019 per als certificats de CCI, CCS i l’assignatura de Didàctica de la llengua catalana del CCIP (atenció: a les assignatures que s’imparteixin en dilluns, la presentació de treballs escrits i proves orals es farà el dia 25 de febrer), i del 12 al 14 de març de 2019 per a l’assignatura de Medi Social i cultural del CCIP.
 • Presentació dels treballs escrits i proves orals a Menorca i Eivissa: setmana del 28 al 31 de gener de 2019 per als certificats de CCI, CCS i l’assignatura de Didàctica de la llengua catalana del CCIP, i, per a l'assignatura de Medi social i cultural del CCIP, els dies 5 i 6 de febrer de 2019 a Menorca i el dia 11 de febrer de 2019 a Eivissa.
 • Publicació de les notes provisionals: 8 d’abril de 2019
 • Sol·licituds de revisions: del 9 a 12 d’abril de 2019
 • Publicació de les notes definitives: 6 de maig de 2019
 • Recollida de certificats: a partir del 7 de maig de 2019

Assistència a classe

L'assistència a classe és un requisit indispensable per aprovar l'assigatura. En qualsevol cas una assistència inferior al 85% del total lectiu suposarà la pèrdua del dret de ser qualificat. Les persones que no poden assistir als cursos presencials tenen l'opció dels exàmens lliures.

L'assistència als cursos presencials s'acredita mitjançant la signatura dels fulls de control de què disposen els professors. Les persones que no apareguin a la llista no poden accedir a les aules.

Important: si a causa d'una contingència sobrevinguda entre el moment de la matrícula i l'inici de les classes, la persona inscrita no pot assistir-hi, tendrà fins al dia anterior a l'inici de les sessions d'aquell grup per tramitar la sol·licitud d'anul·lació de la matrícula. Aquesta condició s'haurà d'acreditar documentalment i la sol·licitud s'haurà de presentar, amb una instància, als centres matriculadors. La competència per decidir l'anul·lació de la matrícula és de la vicerectora de docència de la Universitat de les Illes Balears.

Alumnes oients

El FOLC no preveu la figura d'alumne oient. Totes les persones que assisteixen als cursos hi han d'estar matriculades i han d'aparèixer a la llista d'inscrits del grup en qüestió.

Criteris d'avaluació

Els cursos presencials tenen tots una durada de 21 o 30 h.

Concretament, els criteris d'avaluació que s'aplicaran són els que s'esmenten a continuació.

Per als cursos presencials de totes les assignatures i seminaris serà necessari:

 • Assistir a classe, participar-hi activament i fer les activitats proposades pel professor  (35% de la nota final).
 • Fer un treball –en grup o individualment– i defensar-lo oralment. El treball s’haurà de fer fora de l'horari de classe i seguint les indicacions del professor (65% de la nota final).

L’avaluació positiva exigeix obtenir com a mínim un 50% de la puntuació de cada apartat.

L'assignatura Didàctica de la llengua catalana, inclosa en el CCIP, també es pot impartir en línia. En aquest cas, per superar-la cal:

 • Lliurar les activitats indicades pel professor i participar en els debats proposats.
 • Superar una prova de validació final, de caràcter presencial.

Per a la qualificació del treball l’avaluador tindrà en compte la correcció ortogràfica, l’adequació del tema, la presentació, la coherència i el grau d’especialització.

Procediment de matrícula

La inscripció als cursos es farà, personalment, als Serveis Administratius de les seus universitàries de cada illa.

Centres de matriculació

 • A Mallorca: Edifici Sa Riera.C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma. Tel.: 971 17 24 10 / 971 17 23 26
 • A Menorca: Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12
 • A Eivissa i Formentera: Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20

Horari d’atenció administrativa

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.

Calendari de matrícula dels cursos

 • Matrícula: del 6 al 19 de novembre de 2018
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 27 de novembre de 2018
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 28 al 30 de novembre de 2018
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 10 de desembre de 2018

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc.
 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només és permesa la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els graduats en educació infantil o primària i els diplomats en estudis de mestre i equivalents, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS)
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.

Incompatibilitats de matrícula

És incompatible, en el decurs d’una mateixa convocatòria, la matrícula d’una mateixa assignatura i/o mòdul als cursos de formació i a les proves lliures.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Fotocòpia del document d’identitat
 • Fotocòpia compulsada (o original i còpia) dels documents següents:

- Títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989).

- Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

 • Full de matrícula correctament emplenat.
 • A més, caldrà abonar la quantitat establerta en concepte de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.

Procediment de matrícula

Important: els alumnes que no són de les Illes Balears i desitgen matricular-se als cursos presencials o a les proves lliures del FOLC, han de manifestar el seu interès de matrícula enviant un correu a: cursos@uib.es (si volen matricular-se a Palma), seu.menorca@uib.es (si volen matricular-se a Menorca) o a seu.eivissa@uib.es (si volen matricular-se a Eivissa).

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Nombre de places i ordre d'inscripció

Els cursos tenen un nombre limitat de places i respectaran escrupolosament l’ordre d’inscripció. És important consultar les llistes d’inscrits per comprovar el grup assignat.

Preus de matrícula*

Certificat Assignatura Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

80 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

150 €

Didàctica de la llengua catalana

80 €

CCS**

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

80 €

* Preus pendents d’aprovació pel Consell Social de la UIB

**CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

- Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.

- Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

- Estar reclòs en un centre penitenciari. Certificat expedit pel centre penitenciari.

- Percebre una pensió pública. Certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

- Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.

- Tenir una discapacitat del 33% o superior. Targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General de Dependència.

- Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

Expedició de certificats

Després de la publicació de les notes definitives els inscrits en podran sol·licitar un certificat oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

Posteriorment, els inscrits hauran de tramitar l’expedició del Certificat de Capacitació corresponent al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

 

Oferta formativa a Mallorca

Important

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula no assegura que, finalment, tothom pugui fer l’horari que apareix a l’oferta.

A Mallorca, els cursos s’oferiran si tenen un mínim de matrícula de 21 persones. Cada curs tendrà un màxim de 35 persones matriculades.

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 27 de novembre de 2018, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 28 i el 30 de novembre de 2018.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 10 de desembre de 2018, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització dels cursos

Edifici Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Assignatura, grups i horaris 

Llengua catalana i cultura popular (21 hores)

Grup CP181

Dates: dilluns 7, 14 i 28 de gener i 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2019.

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup CP182

Dates: dimarts 8, 15, 22 i 29 de gener i 5, 12 i 19 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Assignatures, grups i horaris

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura (30 hores)

GRUP MP181

Dates: dimarts 8, 15, 22 i 29 de gener; 5, 12, 19 i 26 de febrer i 5 de març de 2019

Horari: de 17.30 a 21 h. Atenció: els dies 22 de gener, 12 de febrer i 5 de març la classe acabarà a les 20.30 h

Grup MP182

Dates: dimecres 9, 16, 23 i 30 de gener; 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març de 2019

Horari: De 17.30 a 21 h. Atenció: els dies 23 de gener, 13 de febrer i 6 de març la classe acabarà a les 20.30 h.

Grup MP183

Dates: dijous 10, 17, 24 i 31 de gener; 7, 14, 21 i 28 de febrer, i 7 març de 2019

Horari: De 17.30 a 21 h. Atenció: els dies 24 de gener, 14 de febrer i 7 de març la classe acabarà a les 20.30 h.

 

Important: les persones que en edicions anteriors del FOLC hagin aprovat algun dels mòduls compresos a l’assignatura Medi social i cultural (Geografia, Història i art o Literatura), s’han de matricular novament a l’assignatura Medi social i cultural, abonar l’import total d’aquesta i indicar al professor aquesta circumstància.

Didàctica de la llengua catalana (21 hores)

Grup DP181

Dates: dilluns 7, 14 i 28 de gener i 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h.

Grup DP182 (en línia)

Dates i horari: s’oferirà aquesta modalitat en funció de la demanda. En el cas de fer-se, el professorat es posarà en contacte amb els inscrits mitjançant un missatge de correu electrònic per donar-los les claus d’accés i determinar l’inici de les activitats.

Inici previst: dilluns 7 de gener de 2019

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

Seminaris, grups i horaris

Llenguatge específic per a humanitats (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup HP181

Dates: dilluns 7, 14 i 28 de gener i 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup HP182

Dates i horari: dimarts 8, 15, 22 i 29 de gener i 5, 12 i 19 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup HP183

Dates: dimecres 9, 16, 23 i 30 de gener i 6, 13 i 20 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup HP184

Dates: dijous 10, 17, 24 i 31 de gener i 7, 14 i 21 febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Llenguatge específic tecnicocientífic (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup TP181

Dates: dilluns 7, 14 i 28 de gener i 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup TP182

Dates: dimarts 8, 15, 22 i 29 de gener i 5, 12 i 19 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup TP183

Dates: dimecres 9, 16, 23 i 30 de gener i 6, 13 i 20 de febrer de 2019. De 17.30 a 20.30 h

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Llenguatge específic jurídicoadministratiu (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup JP181

Dates: dimecres 9, 16, 23 i 30 de gener i 6, 13 i 20 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Tractament de llengües en el currículum (21 hores)

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI.

Grup LP181

Dates: dilluns 7, 14 i 28 de gener i 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup LP182

Dates: dimarts 8, 15, 22 i 29 de gener i 5, 12 i 19 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Oferta formativa a Menorca

Important

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula no assegura que, finalment, tothom pugui fer l’horari que apareix a l’oferta.

A Menorca, els cursos s’oferiran si tenen un mínim de matrícula de 10 persones. Cada curs tendrà un màxim de 35 persones matriculades.

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 27 de novembre de 2018, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 28 i el 30 de novembre de 2018.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 10 de desembre de 2018, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització dels cursos

Seu universitària de Menorca. Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Assignatura, grups i horaris

Llengua catalana i cultura popular (21 hores)

Grup CM181

Dates: els dilluns i els dimecres 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Assignatures, grups i horaris

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura (30 hores)

Grup MM181

Dates: els dilluns i els dimecres 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de gener i 4 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 21 h (els dies 14 i 23 de gener i 4 de febrer la classe acabarà a les 20.30 h)

 

Important: les persones que en edicions anteriors del FOLC hagin aprovat algun dels mòduls compresos a l’assignatura Medi social i cultural (Geografia, Història i art o Literatura), s’han de matricular novament a l’assignatura Medi social i cultural, abonar l’import total d’aquesta i indicar al professor aquesta circumstància.

Didàctica de la llengua catalana (21 hores)

Grup DP182 (en línia)

Dates i horari: s’oferirà aquesta modalitat en funció de la demanda. En el cas de fer-se, el professorat es posarà en contacte amb els inscrits mitjançant un missatge de correu electrònic per donar-los les claus d’accés i determinar l’inici de les activitats.

Inici previst: dilluns 7 de gener de 2019.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

Seminaris, grups i horaris

Llenguatge específic per a humanitats (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup HM181

Dates: els dilluns i els dimecres 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup HM182

Dates: els dimarts i els dijous 8, 10, 15, 22, 24, 29 i 31 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Llenguatge específic tecnicocientífic (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup TM181

Dates: els dimarts i els dijous 8, 10, 15, 22, 24, 29 i 31 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Llenguatge específic jurídicoadministratiu (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup JM181

Dates: els dimarts i els dijous 8, 10, 15, 22, 24, 29 i 31 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

 

Tractament de llengües en el currículum (21 hores)

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI.

Grup LM181

Dates: els dimarts i els dijous 8, 10, 15, 22, 24, 29 i 31 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Oferta formativa a Eivissa i Formentera

Important

En funció de les necessitats i la demanda de matrícula, és possible que s’hagin de suprimir grups o d’ajuntar-ne dos en una sola proposta. El fet d’haver tramitat la matrícula no assegura que, finalment, tothom pugui fer l’horari que apareix a l’oferta.

A Eivissa, els cursos s’oferiran si tenen un mínim de matrícula de 10 persones. Cada curs tendrà un màxim de 35 persones matriculades.

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 27 de novembre de 2018, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-ho en el període comprès entre el 28 i el 30 de novembre de 2018.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 10 de desembre de 2018, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització dels cursos

Seu universitària d’Eivissa. Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Assignatura, grups i horaris

Llengua catalana i cultura popular (21 hores)

Grup CE181

Dates: els dilluns i els dimecres 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primparia. (CCIP)

Assignatures, grups i horaris

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura (30 hores) 

Grup ME181

Dates: els dilluns i els dimecres 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de gener i 4 de febrer de 2019

Horari: de 17.30 a 21 h. Atenció: els dies 14 i 23 de gener i 4 de febrer la classe acabarà a les 20.30 h.

Important: les persones que en edicions anteriors del FOLC hagin aprovat algun dels mòduls compresos a l’assignatura Medi social i cultural (Geografia, Història i art o Literatura), s’han de matricular novament a l’assignatura Medi social i cultural, abonar l’import total d’aquesta i indicar al professor aquesta circumstància.

Didàctica de la llengua catalana (21 hores)

Grup DP182 (en línia)

Dates i horari: s’oferirà aquesta modalitat en funció de la demanda. En el cas de fer-se, el professorat es posarà en contacte amb els inscrits mitjançant un missatge de correu electrònic per donar-los les claus d’accés i determinar l’inici de les activitats.

Inici previst: dilluns 7 de gener de 2019.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

Seminaris, grups i horaris

Llenguatge específic per a humanitats (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials

Grup HE181

Dates: els dilluns i els dimecres 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Grup HE182

Dates: els dimarts i els dijous 8, 10, 15, 17, 24, 29 i 31 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Llenguatge específic tecnicocientífic (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura

Grup TE181

Dates: els dimarts i els dijous 8, 10, 15, 17, 24, 29 i 31 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Llenguatge específic jurídicoadministratiu (21 hores)

Destinat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques

Grup JE181

Dates: els dimarts i els dijous 8, 10, 15, 17, 24, 29 i 31 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Tractament de llengües en el currículum (21 hores)

Destinat als professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI.

Grup LE181

Dates: els dimarts i els dijous 8, 10, 15, 17, 24, 29 i 31 de gener de 2019

Horari: de 17.30 a 20.30 h

Llistes provisionals d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic

Tractament de llengües en el currículum

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

Llistes definitives d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic

Tractament de llengües en el currículum

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

Notes provisionals dels cursos presencials

Sol·licituds de revisions (a folc@uib.cat): del  9 a 12 d’abril de 2019

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

Notes definitives dels cursos presencials

IMPORTANT

 • Lliurament de certificats de notes (als centres de matriculació del FOLC): a partir del 7 de maig de 2019.
 • Presentació de sol·licituds dels certificats de capacitació, adreçades al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat (a la seu o a la delegació territorial de Mallorca, Menorca o Eivissa): del 7 al 31 de maig de 2019. Document de sol·licitud: CCI, CCIP o CCS.
 • Recollida dels certificats de capacitació: a partir del 24 de juny de 2019, de 10 a 13 h.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum