Escoltar

Proves lliures

Informació bàsica i calendari administratiu

Calendari administratiu

 • Matrícula: del 8 al 22 de gener de 2020
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 28 de gener de 2020
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 29 al 31 de gener de 2020
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 5 de febrer de 2020
 • Realització dels exàmens: setmana del 16 al 20 de març de 2020
 • Publicació de les notes provisionals: 21 d’abril de 2020
 • Sol·licituds de revisions: del 22 a 24 d’abril de 2020
 • Publicació de les notes definitives: 7 de maig de 2020
 • Recollida de certificats de notes: a partir del 8 de maig de 2020

Consultoria

Els examinands lliures podran disposar d’un consultor que, a través del correu electrònic, els ajudarà a resoldre dubtes sobre bibliografia i el funcionament de les proves. És important no confondre aquesta figura amb la d’un tutor. Els examinands que necessitin un acompanyament continuat s’han d’inscriure als cursos presencials de l’oferta formativa.

El servei de consultoria començarà a funcionar en el moment que s’obri el període de matriculació als exàmens lliures. En aquest moment es publicarà a la pàgina web del FOLC l’adreça electrònica a què s’han d’adreçar les consultes, que dependrà de l’assignatura o mòdul concret.

A la pàgina web del FOLC es poden trobar els temaris de les diferents assignatures, que contenen la bibliografia recomanada el professorat, així com models d’examen. Vegeu en aquest sentit els apartats a continuació.

Criteris d'avaluació

Per tal d’obtenir el nivell exigit per al certificat, els examinands hauran de superar una prova d’acord amb els objectius i els continguts del programa. La prova ha de constar d’una part oral i una d’escrita.

L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part.

Procediment de matrícula

La inscripció a les proves lliures es farà, personalment, als Serveis Administratius de les seus universitàries de cada illa.

Centres de matriculació

 • A Mallorca: Edifici Sa Riera.C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma. Tel.: 971 17 24 10 / 971 17 23 26
 • A Menorca: Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12
 • A Eivissa i Formentera: Antic edifici de la Comandància. C/ del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20

Horari d’atenció administrativa

De diluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.

Calendari de matrícula de les proves lliures

 • Matrícula: del 8 al 22 de gener de 2020
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 28 de gener de 2020
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 29 al 31 de gener de 2020
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 5 de febrer de 2020

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc.
 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només és permesa la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els diplomats en estudis de mestre i similars, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.

Incompatibilitats de matrícula

És incompatible, en el decurs d’una mateixa convocatòria, la matrícula d’una mateixa assignatura i/o mòdul als cursos de formació i a les proves lliures.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Fotocòpia del document d’identitat
 • Fotocòpia compulsada (o original i còpia) dels documents següents:
  • Títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989).
  • Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).
 • Full de matrícula correctament emplenat.
 • A més, caldrà abonar la quantitat que es determinarà, en concepte de preu de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.

Procediment de matrícula

Important: els alumnes que no són de les Illes Balears i desitgen matricular-se als cursos presencials o a les proves lliures del FOLC però no poden fer la matrícula presencialment, han de manifestar el seu interès de matrícula enviant un correu a: cursos@uib.es (si volen matricular-se a Palma), seu.menorca@uib.es (si volen matricular-se a Menorca) o a seu.eivissa@uib.es (si volen matricular-se a Eivissa).

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Preus de matrícula*

Certificat

Assignatura

Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

30 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

60 €

Didàctica de la llengua catalana

30 €

CCS*

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

30 €

*CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

 • Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.
 • Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.
 • Estar reclòs en un centre penitenciari. Certificat expedit pel centre penitenciari.
 • Percebre una pensió pública. Certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.
 • Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.
 • Tenir una discapacitat del 33% o superior. Targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General de Dependència.
 • Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició dels certificats de notes

Després de la publicació de les notes definitives els inscrits en podran sol·licitar un certificat oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 96, de 12 de juliol de 2019) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

Posteriorment, els inscrits hauran de tramitar l’expedició del Certificat de Capacitació corresponent al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears.

 

Calendari de les proves lliures

Important

Recordau que l’avaluació consta d’una part oral i una d’escrita. L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part. 

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 28 de gener de 2020, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre el 29 i el 31 de gener 2020.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 5 de febrer de 2020, a la mateixa pàgina web.

La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització de les proves

A Mallorca: Edifici Sa Riera (c/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma).

A Menorca: seu universitària de la UIB a Menorca. Can Salort (c/ Santa Rita, 11. Alaior).

A Eivissa: Seu universitària. Antic edifici de la Comandància (c/ del Calvari, 1. Eivissa).

Horari de les proves

La prova escrita començarà a les 16.30 hores i tendrà una durada màxima de 2 hores.

Tan bon punt els aspirants acabin la prova escrita, podran fer la prova oral corresponent i en l’ordre que els correspongui.

Dates de les proves

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

 

Llengua catalana i cultura popular: dilluns 16 de març de 2020

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

 

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura: divendres 20 de març de 2020

Didàctica de la llengua catalana: dilluns 16 de març de 2020

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

 

Seminari de llenguatge específic per a humanitats: divendres 20 de març de 2020

Seminari de llenguatge jurídicoadministratiu: divendres 20 de març de 2020

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: divendres 20 de març de 2020

Seminari de tractament de llengües en el currículum: divendres 20 de març de 2020

 

Programes de les assignatures

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials)

Llenguatge específic tecnicocientífic (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura)

Llenguatge específic juridicoadministratiu (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques)

Tractament de llengües en el currículum (destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI)

Models de prova

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials)

Llenguatge específic tecnicocientífic (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura)

Llenguatge específic juridicoadministratiu (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques)

Tractament de llengües en el currículum (destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI)

Adreces dels consultors en línia

Important

Recordau que els examinands lliures podran disposar d’un consultor que, a través del correu electrònic, els ajudarà a resoldre dubtes sobre bibliografia i el funcionament de les proves. És important no confondre aquesta figura amb la d’un tutor. Els examinands que necessitin un acompanyament continuat s’han d’inscriure als cursos presencials de l’oferta formativa.

El servei de consultoria començarà a funcionar en el moment que s’obri el període de matriculació als exàmens lliures i fins a la data de les proves, excepte en períodes no lectius.

A la pàgina web del FOLC es poden trobar els programes de les diferents assignatures i mòduls, que contenen la bibliografia recomanada pel professorat, així com models d’examen.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

 

Llengua i cultura popular: culturapopular.folc@uib.cat

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

 

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura: msc.folc@uib.cat

Didàctica de la llengua catalana: didactica.folc@uib.cat

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

 

Seminari de llenguatge específic per a humanitats: seminarihumanitats.folc@uib.cat

Seminari de llenguatge jurídicoadministratiu: seminarijuridicoadministratiu.folc@uib.cat

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: seminaritecnicocientific.folc@uib.cat

Seminari de tractament de llengües en el currículum: seminarillengua.folc@uib.cat

 

Llistes provisionals d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Llistes definitives d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum