Proves lliures

Informació bàsica i calendari administratiu

Calendari administratiu
 • Matrícula: de 10 al 23 de gener de 2023
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: el dia 9 de febrer de 2023
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 10 al 15 de febrer de 2023
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: el dia 16 de febrer de 2023
 • Realització de les proves lliures: setmana del 20 al 24 de març de 2023
 • Publicació de les notes provisionals: 2 de maig de 2023
 • Sol·licituds de revisions: del 3 al 5 de maig de 2023
 • Revisions: del 8 al 10 de maig de 2023
 • Publicació de les notes definitives: 12 de maig de 2023
 • Sol·licitud del certificat de notes: a partir 15 de maig de 2023

 

 

Lloc de realització
 • A Mallorca: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma (Illes Balears)
 • A Menorca: Seu universitària de Menorca. Can Salort. C/ Santa Rita, 11. Alaior.
 • A Eivissa: Seu universitària d’Eivissa. Antic edifici de la Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa

 

Consultoria

Els examinands lliures podran disposar d’un consultor que, a través del correu electrònic, els ajudarà a resoldre dubtes sobre bibliografia i el funcionament de  les proves. És important no confondre aquesta figura amb la d’un tutor. Els examinands que necessitin un acompanyament continuat s’han d’inscriure als cursos de formació.

El servei de consultoria començarà a funcionar en el moment que s’obri el període de matriculació als exàmens lliures. En aquest moment es publicarà a la pàgina web del FOLC (http://folc.uib.cat) l’adreça electrònica a què s’han d’adreçar les consultes, que dependrà de l’assignatura concreta.

A la pàgina web del FOLC (http://folc.uib.cat) es poden trobar els temaris de les diferents assignatures, que contenen la bibliografia recomanada pel professorat així com models d’examen. Vegeu en aquest sentit els apartats a continuació.

 

Criteris d'avaluació

Per tal d’obtenir el nivell exigit per al certificat, els examinands hauran de superar una prova d’acord amb els objectius i els continguts del programa. La prova ha de constar d’una part oral i una d’escrita.

L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part. 

 

Preus de matrícula

Certificat

Assignatura

Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

30 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

60 €

Didàctica de la llengua catalana

30 €

CCS*

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

(el Certificat comprèn un seminari segons l’especialitat del cada alumne)

30 €

*CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

- Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.

- Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

- Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.

- Ser membre d’una família monoparental general. Títol de família monoparental en vigor o certificat expedit per l’òrgan competent, d’acord amb el previst a la normativa vigent.

Reducció del 100% de l’import de la matrícula:

- Família nombrosa especial. Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrses. En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s’ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

- Família monoparental especial. S’han de presentar alguns dels següents documents:

o   Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar.

o   Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

- Persones amb discapacitat del 33% o superior. Resolució o certificat del Cetre Base de la Conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

- Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

- Ser víctima d’acter terroristes. Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interir, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari també s’ha de presentar el libre de família.

- Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació. Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d’assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

 

 

Expedició dels certificats de notes

Després de la publicació de les notes definitives els inscrits en podran sol·licitar un certificat oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

 

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 85, del 29 de juny de 2021) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

El certificat de notes del FOLC que lliura la Universitat de les Illes Balears no és equivalent al Certificat de Capacitació que exigeix la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a exercir la docència a les Illes Balears.

Amb la publicació de les notes definitives, s’informarà els interessats del procediment a seguir per obtenir el Certificat de Capacitació que lliura el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

Calendari de les proves lliures

Important

Recordau que l’avaluació consta d’una part oral i una d’escrita. L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part. 

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 9 de febrer de 2023, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre l’10 i el 15 de febrer de 2023.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 16 de febrer de 2023, a la mateixa pàgina web. La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc de realització de les proves

 • A Mallorca: Edifici Sa Riera (c/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma).
 • A Menorca: seu universitària de la UIB a Menorca. Can Salort (c/ Santa Rita, 11. Alaior).
 • A Eivissa: Seu universitària. Antic edifici de la Comandància (c/ del Calvari, 1. Eivissa).

Horari de les proves

La prova escrita començarà a les 16.30 hores i tendrà una durada màxima de 2 hores.

Tan bon punt els aspirants acabin la prova escrita, podran fer la prova oral corresponent i en l’ordre que els correspongui.

Dates de les proves

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

 

 • Llengua catalana i cultura popular: dilluns 20 de març de 2023
Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

 

 • Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura: divendres 24 de març de 2023
 • Didàctica de la llengua catalana: dilluns 20 de març de 2023

Important: els alumnes que es matriculin de Didàctica i de Medi social i cultural del CCIP haura de fer la prova oral en dilluns. Només aquells que només es matriculin de Medi social i cultural la podran fer el divendres. 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

 

 • Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: divendres 24 de març de 2023
 • Seminari de llenguatge específic per a humanitats: divendres 24 de març de 2023
 • Seminari de llenguatge jurídicoadministratiu: divendres 24 de març de 2023
 • Seminari de tractament de llengües en el currículum: divendres 24 de març de 2023

 

Mallorca: procediment de matrícula

Calendari de matrícula de les proves lliures

 • Matrícula: de 10 al 23 de gener de 2023
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: el dia 9 de febrer de 2023
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: de 10 al 15 de febrer de 2023
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: el dia 16 de febrer de 2023 

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 9 de febrer de 2023, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre l’10 i el 15 de febrer de 2023.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 16 de febrer de 2023, a la mateixa pàgina web. La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

Els alumnes han de deixar constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el formulari de matrícula perquè puguin ser localitzats en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat

Procediment de matrícula

La inscripció a les proves lliures del FOLC a Mallorca es farà en línia mitjançant l’enllaç habilitat a l’efecte per a cada assignatura en aquesta mateixa pàgina (a l'apartat de Matrícula que hi ha a sota). L'enllaç d'inscripció s'activarà el 10 de gener a partir de les 9 h i es tancarà el 23 de gener.

Per formalitzar la matrícula, cal que els interessats emplenin tots els camps sol·licitats a l'aplicació i que facin el pagament de la inscripció a les proves lliures durant la tramitació. Per considerar presentada la sol·licitud de matrícula, caldrà clicar el botó "Enregistrar". Un cop finalitzat el procés, l’interessat rebrà un correu electrònic de confirmació.

Es recomana que, abans d’entrar a l’aplicació informàtica, els interessats preparin la documentació que hi hauran d’adjuntar (i que poden consultar en l’apartat Documentació necessària per formalitzar la matrícula) així com la targeta bancària per a l’abonament de l’import de matrícula. En cas de tenir algun problema en el moment d’adjuntar la documentació, podran enviar-la al correu matriculafolc@uib.cat.

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc. Igualment poden matricular-se al FOLC::

a) Les persones amb un nivell C1 de coneixements de llengua catalana que cursen el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària.

b) Les persones que cursen el Màster Universitari de Formació del Professorat, el qual habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.

c) Les persones amb estudis de formació professional que cursen la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.

 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només es permet la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de cursar el CCI; els graduats en educació infantil o primària i els diplomats en estudis de mestre i equivalents, el CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, el CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula, adjuntant la documentació a l’aplicació informàtica i, si cal, posteriorment, de forma presencial per al seu acarament (vegeu més endavant).

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • DNI, NIE, passaport o altre document d’identitat (vigent): anvers i revers.
 • Titulació acadèmica segons el perfil de l’interessat:
  • Titulats universitaris: títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989): anvers i revers
  • Alumnes del darrer curs del grau universitari: full de matrícula del grau universitari en el qual figuri que s’està cursant el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària. En cas que al full de matrícula no figuri aquesta informació, caldrà lliurar també una declaració responsable.
  • Alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat: full de matrícula al Màster Universitari de Formació del Professorat que habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.
  • Alumnes amb estudis de formació profesional: full de matrícula de la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.
 • Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013): anvers i revers. Important: No serà vàlid el comprovant de matrícula als cursos de formació o proves de català en curs i pendents de publicació de notes o titulació. Únicament s’admetrà el títol oficial que acrediti el nivell de llengua. 
 • Document acreditatiu del dret a reducció de matrícula, si escau (vegeu condicions a sota).

Important: els documents que s’adjunten a l’aplicació informàtica poden ser còpies escanejades dels originals o documents amb signatura electrònica o codi segur de verificació (podeu obtenir autoritzacions de signatura electrònica de les titulacions a través d'aquest enllaç: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=103 ). Si són còpies escanejades s’accepten de forma provisional i caldrà que els interessats en facin arribar una còpia compulsada en un sobre, personalment a la consergeria o per correu postal als serveis administratius de l'edifici Sa Riera (c/ Miquel dels Sants Oliver, 2. 07012. Palma). El termini per fer el lliurament d'aquesta documentació és el 31 de gener de 2023.

Les persones que tenguin dificultats per lliurar aquesta còpia compulsada, personalment en un sobre o per correu postal, podran presentar original i còpia de cada document els dies 24, 25, 26 i 27 de gener de 2023 per al seu acarament amb un funcionari de la UIB, després d’haver fet la sol·licitud de cita prèvia (a partir del dia 10 de gener de 2023). Important: en l'aplicació de cita prèvia cal cercar l'apartat <Oficines i serveis> i clicar sobre <Edifici Sa Riera>. Una vegada iniciada la sol·licitud, indicau el motiu <Acarament documentació FOLC>.

En cas que la documentació adjuntada informàticament sigui en forma de documents amb signatura electrònica o codi segur de verificació, no se n’exigirà la presentació de la còpia compulsada.

En tot cas, per considerar efectiva la matrícula al FOLC i poder recollir el certificat de notes una vegada aprovat el curs o les proves lliures serà imprescindible haver lliurat la documentació en alguna de les formes aquí establertes.

 

Preus de matrícula*

Certificat

Assignatura

Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

30 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

60 €

Didàctica de la llengua catalana

30 €

CCS*

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

(el Certificat comprèn un seminari segons l’especialitat del cada alumne)

30 €

*CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

- Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.

- Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

- Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.

- Ser membre d’una família monoparental general. Títol de família monoparental en vigor o certificat expedit per l’òrgan competent, d’acord amb el previst a la normativa vigent.

Reducció del 100% de l’import de la matrícula:

- Família nombrosa especial. Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrses. En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s’ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

- Família monoparental especial. S’han de presentar alguns dels següents documents:

o   Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar.

o   Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

- Persones amb discapacitat del 33% o superior. Resolució o certificat del Cetre Base de la Conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

- Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

- Ser víctima d’acter terroristes. Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interir, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari també s’ha de presentar el libre de família.

- Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació. Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d’assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

 

Expedició dels certificats de notes

Després de la publicació de les notes definitives els interessats podran sol·licitar un certificat de notes oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

 

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 85, del 29 de juny de 2021) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

El certificat de notes del FOLC que lliura la Universitat de les Illes Balears no és equivalent al Certificat de Capacitació que exigeix la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a exercir la docència a les Illes Balears. L’interessat, després d’aconseguir el certificat de notes de la UIB, ha d’acudir a la Conselleria d’Educació i Formació Professional per tramitar el Certificat de Capacitació.

Amb la publicació de les notes definitives, s’informarà els interessats del procediment a seguir per obtenir el Certificat de Capacitació que lliura el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

 

Matrícula

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

·      C8XP1 Llengua catalana i cultura popular: dilluns 20 de març de 2023

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

·     M8XP1 Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura: divendres 24 de març de 2023

·      D8XP1 Didàctica de la llengua catalana: dilluns 20 de març de 2023

Important: els alumnes que es matriculin de Didàctica i de Medi social i cultural del CCIP haura de fer la prova oral en dilluns. Només aquells que només es matriculin de Medi social i cultural la podran fer el divendres.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

·      H8XP1 Seminari de llenguatge específic per a humanitats: divendres 24 de març de 2023.

·     T8XP1 Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: divendres 24 de març de 2023.

·      J8XP1 Seminari de llenguatge juridicoadministratiu: divendres 24 de març de 2023.

·      L8XP1 Seminari de tractament de llengües en el currículum: divendres 24 de març de 2023

Menorca: procediment de matrícula

Calendari de matrícula de les proves lliures

 • Matrícula: de 10 al 23 de gener de 2023
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: el dia 9 de febrer de 2023
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: de 10 al 15 de febrer de 2023
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: el dia 16 de febrer de 2023 

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 9 de febrer de 2023, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre l’10 i el 15 de febrer de 2023.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 16 de febrer de 2023, a la mateixa pàgina web. La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc i horari de matrícula

La inscripció a les proves lliures es farà als Serveis Administratius de la seu universitària de Menorca (Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior. Tel.: 97137 90 02 / 971 37 90 12.

L’horari d’atenció administrativa de la seu universitària de Menorca és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous de 16 a 18 hores. És imprescindible demanar cita prèvia a l'aplicació de Cita prèvia de la UIB. Important: en l'aplicació de cita prèvia cal cercar l'apartat <Seus universitàries> i clicar sobre <Seu universitària de Menorca>. Una vegada iniciada la sol·licitud, indicau el motiu <FOLC>.

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc. Igualment poden matricular-se al FOLC::

a) Les persones amb un nivell C1 de coneixements de llengua catalana que cursen el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària.

b) Les persones que cursen el Màster Universitari de Formació del Professorat, el qual habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.

c) Les persones amb estudis de formació professional que cursen la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.

 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només es permet la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de realitzar les proves lliures del CCI; els graduats en educació infantil o primària i els diplomats en estudis de mestre i equivalents, del CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, del CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • DNI, NIE, passaport o altre document d’identitat (vigent): anvers i revers.
 • Titulació acadèmica segons el perfil de l’interessat:
  • Titulats universitaris: títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989): anvers i revers
  • Alumnes del darrer curs del grau universitari: full de matrícula del grau universitari en el qual figuri que s’està cursant el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària. En cas que al full de matrícula no figuri aquesta informació, caldrà lliurar també una declaració responsable.
  • Alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat: full de matrícula al Màster Universitari de Formació del Professorat que habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.
  • Alumnes amb estudis de formació profesional: full de matrícula de la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.
 • Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013): anvers i revers. Important: No serà vàlid el comprovant de matrícula als cursos de formació o proves de català en curs pendents de titulació. Només s’admetrà el títol oficial que acrediti el nivell de llengua. 
 • Document acreditatiu del dret a reducció de matrícula, si escau (vegeu condicions a sota): anvers i revers.
 • Full de matrícula

Procediment de matrícula

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida (original i còpia) als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Abonar la quantitat establerta en concepte de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Important: els alumnes que desitgen matricular-se als cursos de formació o a les proves lliures del FOLC de Menorca però no poden fer la matrícula presencialment, han de manifestar el seu interès de matrícula enviant un correu a: seu.menorca@uib.es.

 

Preus de matrícula*

Certificat

Assignatura

Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

30 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

60 €

Didàctica de la llengua catalana

30 €

CCS*

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

(el Certificat comprèn un seminari segons l’especialitat del cada alumne)

30 €

*CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

- Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.

- Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

- Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.

- Ser membre d’una família monoparental general. Títol de família monoparental en vigor o certificat expedit per l’òrgan competent, d’acord amb el previst a la normativa vigent.

Reducció del 100% de l’import de la matrícula:

- Família nombrosa especial. Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrses. En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s’ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

- Família monoparental especial. S’han de presentar alguns dels següents documents:

o   Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar.

o   Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

- Persones amb discapacitat del 33% o superior. Resolució o certificat del Cetre Base de la Conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

- Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

- Ser víctima d’acter terroristes. Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interir, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari també s’ha de presentar el libre de família.

- Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació. Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d’assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició dels certificats de notes i del certificat de capacitació

Després de la publicació de les notes definitives els interessats podran sol·licitar un certificat de notes oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

 

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 85, del 29 de juny de 2021) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 

El certificat de notes del FOLC que lliura la Universitat de les Illes Balears no és equivalent al Certificat de Capacitació que exigeix la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a exercir la docència a les Illes Balears. L’interessat, després d’aconseguir el certificat de notes de la UIB, ha d’acudir a la Conselleria d’Educació i Formació Professional per tramitar el Certificat de Capacitació.

Amb la publicació de les notes definitives, s’informarà els interessats del procediment a seguir per obtenir el Certificat de Capacitació que lliura el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

Matrícula

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

·      C8XM1 Llengua catalana i cultura popular: dilluns 20 de març de 2023

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

·      M8XM1 Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura: divendres 24 de març de 2023

·      D8XM1 Didàctica de la llengua catalana: dilluns 20 de març de 2023

Important: els alumnes que es matriculin de Didàctica i de Medi social i cultural del CCIP haura de fer la prova oral en dilluns. Només aquells que només es matriculin de Medi social i cultural la podran fer el divendres.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

·      H8XM1 Seminari de llenguatge específic per a humanitats: divendres 24 de març de 2023.

·      T8XM1 Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: divendres 24 de març de 2023.

·      J8XM1 Seminari de llenguatge juridicoadministratiu: divendres 24 de març de 2023.

·      L8XM1 Seminari de tractament de llengües en el currículum: divendres 24 de març de 2023

Eivissa i Formentera: procediment de matrícula

Calendari de matrícula de les proves lliures

 • Matrícula: de 10 al 23 de gener de 2023
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: el dia 9 de febrer de 2023
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: de 10 al 15 de febrer de 2023
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: el dia 16 de febrer de 2023 

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 9 de febrer de 2023, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre l’10 i el 15 de febrer de 2023.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del dia 16 de febrer de 2023, a la mateixa pàgina web. La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Lloc i horari de matrícula

La inscripció a les proves lliures es farà als Serveis Administratius de la seu universitària d'Eivissa i Formentera (Antic edifici de la Comandància). C/ del Calvari, 1. 07800 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20.

L’horari d’atenció administrativa de la seu universitària d'Eivissa i Formentera de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Durant el període de matrícula, també els dimarts i dijous de 16 a 18 hores. És imprescindible demanar cita prèvia a l'aplicació de Cita prèvia de la UIB. Important: en l'aplicació de cita prèvia cal cercar l'apartat <Seus universitàries> i clicar sobre <Seu universitària d’Eivissa i Formentera>. Una vegada iniciada la sol·licitud, indicau el motiu <FOLC>.

Requisits de matrícula

 • Cal una titulació que permeti fer classes als centres docents no universitaris: diplomatura, llicenciatura, formació professional de grau superior, grau, enginyeria, etc. Igualment poden matricular-se al FOLC::

a) Les persones amb un nivell C1 de coneixements de llengua catalana que cursen el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària.

b) Les persones que cursen el Màster Universitari de Formació del Professorat, el qual habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.

c) Les persones amb estudis de formació professional que cursen la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.

 • Les persones amb un títol obtingut a l’estranger han de presentar l’homologació corresponent.
 • Només es permet la matriculació als certificats que corresponguin a les titulacions de cada aspirant (els aspirants amb titulacions que permetin la docència al primer cicle d’educació infantil han de realitzar les proves lliures del CCI; els graduats en educació infantil o primària i els diplomats en estudis de mestre i equivalents, del CCIP, i els que tenen titulacions per exercir la docència als altres nivells educatius, del CCS).
 • Els requisits s’han de demostrar documentalment en el moment de formalitzar la matrícula.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • DNI, NIE, passaport o altre document d’identitat (vigent): anvers i revers.
 • Titulació acadèmica segons el perfil de l’interessat:
  • Titulats universitaris: títol acadèmic (excepte els titulats per la UIB amb títols posteriors a l’any 1989): anvers i revers
  • Alumnes del darrer curs del grau universitari: full de matrícula del grau universitari en el qual figuri que s’està cursant el darrer curs del grau universitari que habilita per exercir la docència a educació infantil o primària. En cas que al full de matrícula no figuri aquesta informació, caldrà lliurar també una declaració responsable.
  • Alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat: full de matrícula al Màster Universitari de Formació del Professorat que habilita per a l'exercici de la docència a educació secundària.
  • Alumnes amb estudis de formació profesional: full de matrícula de la formació pedagògica i didàctica equivalent, a efectes de docència, al Màster Universitari de Formació del Professorat.
 • Títol oficial que acrediti el nivell corresponent de català (B2 per al CCI i C1 per al CCIP i CCS), d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013): anvers i revers. Important: No serà vàlid el comprovant de matrícula als cursos o proves de català en curs pendents de titulació. Només s’admetrà el títol oficial que acrediti el nivell de llengua. 
 • Document acreditatiu del dret a reducció de matrícula, si escau (vegeu condicions a sota): anvers i revers.
 • Full de matrícula

Procediment de matrícula

 

 • Imprimir i emplenar el full de matrícula.
 • Presentar l’imprès i la documentació requerida (original i còpia) als centres de matriculació, on la revisaran i calcularan l’import a abonar.
 • Abonar la quantitat establerta en concepte de matrícula. Aquesta quantitat es podrà fer efectiva abonant-la directament amb targeta bancària als centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o una transferència bancària. El pagament de la matrícula no pot ser mai anterior a la revisió de la documentació per part dels serveis administratius. Vegeu l’apartat següent.
 • Si s’opta pel pagament mitjançant targeta bancària, fer-ho directament als centres de matriculació. Si s’opta per la transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores. La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.

Important: els alumnes que desitgen matricular-se als cursos de formació o a les proves lliures del FOLC d’Eivissa però no poden fer la matrícula presencialment, han de manifestar el seu interès de matrícula enviant un correu a: seu.eivissa@uib.es.

Preus de matrícula

Certificat

Assignatura

Preu

CCI

Llengua catalana i cultura popular

30 €

CCIP

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

60 €

Didàctica de la llengua catalana

30 €

CCS*

Seminari de tractament de llengües en el currículum

Seminari de llenguatge específic per a humanitats

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic

Seminari de llenguatge específic juridicoadministratiu

(el Certificat comprèn un seminari segons l’especialitat del cada alumne)

30 €

*CCS: el Certificat comprèn un seminari, segons l’especialitat de cada professor.

Reducció del preu de matrícula

Motius de la reducció i documentació per acreditar-la (original i còpia):

Reducció del 50% de l’import de la matrícula:

- Tenir el carnet jove. Carnet Jove Europeu.

- Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

- Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.

- Ser membre d’una família monoparental general. Títol de família monoparental en vigor o certificat expedit per l’òrgan competent, d’acord amb el previst a la normativa vigent.

Reducció del 100% de l’import de la matrícula:

- Família nombrosa especial. Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrses. En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s’ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

- Família monoparental especial. S’han de presentar alguns dels següents documents:

o   Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar.

o   Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

- Persones amb discapacitat del 33% o superior. Resolució o certificat del Cetre Base de la Conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

- Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

- Ser víctima d’acter terroristes. Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interir, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari també s’ha de presentar el libre de família.

- Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació. Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d’assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

En qualsevol cas, el dret a bonificació no és acumulatiu i els interessats només podran acollir-se a una de les causes de reducció.

Expedició dels certificats de notes i del certificat de capacitació

Després de la publicació de les notes definitives els interessats podrán sol·licitar un certificat de notes oficial als centres matriculadors. Aquest certificat acreditarà la informació que consta en el seu expedient de la Universitat de les Illes Balears.

Els centres matriculadors no podran fer certificats provisionals de notes abans de la data marcada al calendari.

Taxa d’expedició del certificat oficial de notes

17,91 €

Acord del Consell de Govern (BOIB núm. 85, del 29 de juny de 2021) pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

El certificat de notes del FOLC que lliura la Universitat de les Illes Balears no és equivalent al Certificat de Capacitació que exigeix la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a exercir la docència a les Illes Balears. L’interessat, després d’aconseguir el certificat de notes de la UIB, ha d’acudir a la Conselleria d’Educació i Formació Professional per tramitar el Certificat de Capacitació.

Amb la publicació de les notes definitives, s’informarà els interessats del procediment a seguir per obtenir el Certificat de Capacitació que lliura el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

Matrícula

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

·      C8XE1 Llengua catalana i cultura popular: dilluns 20 de març de 2023

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

·      M8XE1 Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura: divendres 24 de març de 2023

·      D8XE1 Didàctica de la llengua catalana: dilluns 20 de març de 2023

Important: els alumnes que es matriculin de Didàctica i de Medi social i cultural del CCIP haura de fer la prova oral en dilluns. Només aquells que només es matriculin de Medi social i cultural la podran fer el divendres.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

·      H8XE1 Seminari de llenguatge específic per a humanitats: divendres 24 de març de 2023.

·      T8XE1 Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: divendres 24 de març de 2023.

·      J8XE1 Seminari de llenguatge juridicoadministratiu: divendres 24 de març de 2023.

·      L8XE1 Seminari de tractament de llengües en el currículum: divendres 24 de març de 2023

 

Models de prova

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP)

Medi social i cultural

Didàctica de la llengua catalana 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials)

Llenguatge específic tecnicocientífic (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura)

Llenguatge específic juridicoadministratiu (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques)

Tractament de llengües en el currículum (destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI)

Programes de les assignatures i dels seminaris

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (CCI

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP)

Medi social i cultural

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (destinat a professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials)

Llenguatge específic tecnicocientífic (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura)

Llenguatge específic juridicoadministratiu (destinat a professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques)

Tractament de llengües en el currículum (destinat a professors d’àrees lingüístiques d’educació secundària i d’educació d’adults i als d’EOI)

Adreces dels consultors en línia

Important

Recordau que els examinands lliures podran disposar d’un consultor que, a través del correu electrònic, els ajudarà a resoldre dubtes sobre bibliografia i el funcionament de les proves. És important no confondre aquesta figura amb la d’un tutor. Els examinands que necessitin un acompanyament continuat s’han d’inscriure als cursos presencials de l’oferta formativa.

El servei de consultoria començarà a funcionar en el moment que s’obri el període de matriculació als exàmens lliures i fins a la data de les proves, excepte en períodes no lectius.

A la pàgina web del FOLC es poden trobar els programes de les diferents assignatures i mòduls, que contenen la bibliografia recomanada pel professorat, així com models d’examen.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

 

 Llengua i cultura popular: culturapopular.folc@uib.cat

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

 

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura: msc.folc@uib.cat

Didàctica de la llengua catalana: didactica.folc@uib.cat

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)

 

Seminari de llenguatge específic per a humanitats: seminarihumanitats.folc@uib.cat

Seminari de llenguatge jurídicoadministratiu: seminarijuridicoadministratiu.folc@uib.cat

Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: seminaritecnicocientific.folc@uib.cat

Seminari de tractament de llengües en el currículum: seminarillengua.folc@uib.cat

 

Llistes provisionals d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Tractament de llengües en el currículum

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llistes definitives d'inscrits

Mallorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

Menorca

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Tractament de llengües en el currículum

 

Eivissa i Formentera

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge jurídicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum

 

 

Notes provisionals

Sol·licituds de revisions

Del 3 al 5 de maig. Enviau un missatge a <folc@uib.cat> amb l'assumpte Revisió. En el cos del correu indicau el vostre número de telèfon i l'assignatura que heu cursat. El professor es posarà en contacte amb vosaltres. Les revisions es duran a terme del 8 al 10 de maig de 2023.

Publicació de notes definitives

El dia 12 de maig de 2023. 

Per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana, consulteu el següent comunicat del Servei de Formació Homologada i Capacitació.

 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

Notes definitives

IMPORTANT

Per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana, consulteu el següent comunicat del Servei de Formació Homologada i Capacitació.
 

NOTES DEFINITIVES

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua catalana i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats

Llenguatge específic tecnicocientífic

Llenguatge juridicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum